De Provincie Gelderland wil innovaties versnellen die het meten van stikstof mogelijk maken. Dat doet de provincie door aanvullend te investeren op projecten van de Regio Deal FoodValley en bij OnePlanet Research Center. Samen werken deze partijen aan het beter kunnen meten en modelleren van stikstofdepositie en aan betaalbare en schaalbare meettechnologie voor het monitoren van stikstof in de buitenlucht. Door koppeling van deze initiatieven ontstaat een volledig beeld: van uitstoot aan de bron tot en met depositie in natuurgebieden. Objectieve meetgegevens over emissie en depositie leveren een bijdrage aan de zoektocht naar kansrijke stikstof reducerende maatregelen en instrumenten.

Versnelling op drie fronten

Stikstof kan op verschillende plekken gemeten worden: meten van uitstoot in en direct bij de bron (emissie), het meten in de buitenlucht (omgeving) en het meten van de neerslag (depositie).  De Gelderse investering draagt bij aan het versnellen van de ontwikkelingen op al deze drie gebieden.

Real time meten

Om te komen tot een netwerk voor het fijnmazig meten van stikstof met schaalbare, betaalbare sensortechnologie in combinatie met verbeterde modellen lopen in Gelderland projecten van Regio Deal Foodvalley en OnePlanet Research Center. Deze worden met de aanvullende financiële middelen versneld: de sensortechnologieontwikkeling van OnePlanet Research Center krijgt een extra impuls, en er wordt een ICT-infrastructuur en dataplatform opgezet. Bovendien wordt het bedrijvenmeetnet van Regio Deal FoodValley uitgebreid met bedrijven in de melkveesector. Provincie Gelderland investeert 1,9 miljoen euro zodat deze technologie versneld beschikbaar komt.

Depositie meten en modelleren

Universiteit Utrecht gaat het bestaande meetnetwerk dat fijnmazig de luchtkwaliteit meet in de Regio Foodvalley uitbreiden met het meten van stikstofdepositie. Dit als mogelijke opmaat voor een landelijk stikstofdepositiemeetnet.  Universiteit Utrecht onderzoekt meerdere methodes, zodat de meest geschikte methode per situatie zal worden toegepast. De universiteit start met metingen in Regio Foodvalley, die vervolgens worden uitgebreid naar de Veluwe. Met de meetgegevens worden modellen voor het berekenen van depositie gevalideerd en geoptimaliseerd. Met de rekenmodellen kunnen de effecten van gebiedsgerichte maatregelen voor het verminderen van stikstofuitstoot wetenschappelijk inzichtelijk worden gemaakt.  Provincie Gelderland versnelt dit door hier  2,9 miljoen euro voor beschikbaar te stellen.