oostgelrelogo

In de raadsvergadering van 22 februari werd aan de raad een voorbereidingsbesluit voorgelegd over het gedeeltelijk aanpassen van het bestemmingsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg Bio-Based Transitiepark. Hiermee wordt het huidige bestemmingsplan niet meer uitgevoerd en gaat een herziening van het plan van start. Dit is nodig omdat veel reguliere bedrijven gebruik willen maken van gronden op de Laarberg, die nu nog bestemd zijn voor Innovatie en Energie in verschillende milieucategorieën. De raad stemde in met het voorbereidingsbesluit.

 

Geen bedrijfsbestemming Innovatie en Energie

Het huidige bestemmingsplan Laarberg Bio-Based Transitiepark is in 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. In dit bestemmingsplan zijn de gronden bestemd tot bedrijventerrein Innovatie en Energie. Het is een specifieke bestemming voor bedrijven in innovatie en energie en op de overgang van fossiele naar groene grondstoffen in verschillende milieucategorieën. Andere bedrijvigheid dan deze is in het huidige bestemmingsplan niet toegestaan. De gronden zijn in eigendom van Laarberg BV.

 

Wethouder Marieke Frank: “Sinds 2014 kunnen bedrijven gebruikmaken van deze bestemming. Ook Laarberg bv is hier actief mee aan de slag is geweest. Op dit moment zijn er geen opties op de gronden en is geen zicht op bedrijven die zich op korte termijn willen vestigen in deze sectoren.”

 

Veel belangstelling van andere bedrijvigheid

Uit vragen van de bedrijvenmarkt blijkt een grote behoefte naar reguliere bedrijfskavels. Het is nu door de specifieke bestemming niet mogelijk om deze bedrijven te vestigen in het plangebied van Bio-Based Transitiepark. Om aan deze wens tegemoet te komen en ook reguliere bedrijven toe te staan binnen dit gebied is het nodig om een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied te maken. Hierbij zal aandacht zijn voor innovatieve en toekomstgerichte bedrijven.

 

Hoe werkt een voorbereidingsbesluit?

Een nieuw bestemmingsplan maken vraagt tijd. Bijvoorbeeld voor regionale en provinciale afspraken en ook voor stedenbouw en verkaveling. Doordat de raad heeft ingestemd met het voorbereidingsbesluit kan behandeling van een aangevraagde omgevingsvergunning van bedrijven die passen in het huidige bestemmingsplan, maar ruimtelijk en stedenbouwkundig niet passend zijn in het nieuwe bestemmingsplan, voor een jaar worden aangehouden. In die tijd kan gewerkt worden aan de herziening van het bestemmingsplan.