Een Gelderse veehouder die geheel of gedeeltelijk stopt kan de gebruikte stikstofruimte overdragen aan een ander. Die ander mag 70% van de stikstofruimte gebruiken, 30% niet. Gedeputeerde Staten van Gelderland passen de beleidsregels aan waardoor deze vorm van extern salderen ook in Gelderland mogelijk is. Dit gaat in op 9 februari 2022.

Gelderland is één van de laatste provincies die extern salderen met veehouderijen toestaat. Provinciale Staten wilden zekerheid dat het openstellen hiervan niet zou leiden tot ongecontroleerde opkoop van agrarische bedrijven, leegstand in het landelijk gebied en daarmee risico op ondermijning. De zorgen over ongecontroleerde opkoop zijn weggenomen. Dat komt doordat de rijksoverheid een grens van 25 kilometer heeft ingesteld waarbinnen overgedragen stikstofruimte gebruikt mag worden. Dat betekent dat de stikstofruimte alleen interessant is voor partijen die dit binnen deze straal van 25 km kunnen gebruiken. De zorg om leegstand is opgelost doordat GS een sloopverplichting instelt.

Vergunning nodig

Voor nieuwe activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken, is een vergunning nodig. Want activiteiten mogen niet voor meer stikstof in de natuur zorgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanleg van een woonwijk of van een weg, aan het aanpassen van een stal of aan het uitbreiden van een productielocatie van een fabriek. Soms is dit binnen een project op te lossen door te verduurzamen of duurzaam te bouwen. Dit is intern salderen.

Natuur mag er niet op achteruit gaan

Als het niet binnen het project of op de locatie zelf is op te lossen, kan extern salderen een uitkomst bieden. Bij extern salderen wordt uitgegaan van de daadwerkelijk gebruikte stikstofruimte in de vergunning. De latente ruimte, oftewel de stikstofruimte die dus wel vergund is maar niet in gebruik is, telt niet mee bij extern salderen. Per saldo mag de natuur er immer niet op achteruit gaan en mag de stikstofneerslag niet verder toenemen.

Vinger aan de pols

Provincie Gelderland houdt een vinger aan de pols om te kijken wat de effecten zijn van het openstellen van extern salderen. Mochten er daarnaast landelijke wijzigingen komen, zoals rondom de 25km zone, dan zal de provincie gepaste maatregelen treffen en overleggen met Provinciale Staten.