De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag een motie (van Kamerlid Laçin) aangenomen waarin de regering wordt verzocht gemeenten op te roepen om niet tot verondieping van diepe plassen over te gaan totdat de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit is afgerond.
Deze motie heeft ook betrekking op de gemeente Winterswijk; de gemeente is op 6 november begonnen met het verondiepen van de kleiput aan de Driemarkweg in het kader van natuurontwikkeling. Uit oogpunt van zorgvuldigheid heeft de gemeente direct contact gezocht met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de gevolgen van de motie voor dit project. De gemeente Winterswijk ziet op basis van dat gesprek geen aanleiding om voorlopig te stoppen met het verondiepen van de kleiput.

De gemeente Winterswijk voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en is op onderdelen zelfs strenger. Volgens artikel 34 van het Besluit bodemkwaliteit mag het percentage bodemvreemd materiaal maximaal 20% zijn. De gemeente Winterswijk hanteert een norm van 10%. Partijen grond met meer dan 10% bodemvreemd materiaal worden gezeefd. Naar verwachting wordt de Regeling bodemkwaliteit per 1 januari 2019 zodanig aangepast dat ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig materiaal of hout slechts sporadisch aanwezig mag zijn in toe te passen grond. Vooruitlopend op de strengere regelgeving heeft de gemeente Winterswijk zichzelf al opgelegd, dat bodemvreemd materiaal met een soortelijk gewicht lager dan water niet is toegestaan (bijvoorbeeld plastic flessen en piepschuim). Ook voor de toepassing van grond met Japanse duizendknoop zijn door de gemeente aanvullende eisen gesteld.

De gemeente Winterswijk heeft begrip voor de zorgen die leven in de samenleving. Maar zij benadrukt, dat de verondieping van de kleiput Driemarkweg past binnen de geldende regelgeving en dat zij bij de uitvoering zeer zorgvuldig te werk gaat. Dat mag bij de doelstelling van natuurontwikkeling ook worden verwacht.

Op dit moment is de eindevaluatie van het Besluit bodemkwaliteit nog niet bekend en vertaald in nieuwe wetgeving, maar het is wel duidelijk dat de eisen met betrekking tot bodemvreemde materialen worden aangescherpt. Wethouder Wim Elferdink: “Als gemeente houden we de regelgeving nauwlettend in de gaten. Als daar aanleiding voor is zullen we onze werkwijze aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving. De kwaliteit van het werk staat voor ons voorop. Het gaat hier tenslotte om natuurontwikkeling”.

 

Foto: Google Maps