De Wet aanpak woonoverlast geeft de burgemeester de bevoegdheid om op te treden tegen bewoners die ernstige woonoverlast veroorzaken. Hij kan de overlastgever die extreem gedrag vertoont, gedragsaanwijzingen geven of hem tijdelijk uit huis plaatsen.

Of de overlastgever huurder is of eigenaar van de woning is maakt daarbij niet uit. Feitelijk kan de burgemeester met deze bevoegdheid eerder ingrijpen bij woonoverlast dan voorheen.

Woonoverlast
Bij woonoverlast kan het gaan om geluid- en geurhinder, hinder van dieren of van bezoekers en personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn. Maar ook vervuiling of verwaarlozing van een woning of erf en intimidatie van anderen zorgen voor overlast. Als andere maatregelen niet helpen, kan de burgemeester een gedragsaanwijzing geven en eisen stellen om aan de overlast een einde te maken.

Burgemeester Bengevoord: “Het is een ingrijpende maatregel. Ik zie het dan ook als laatste redmiddel als andere instrumenten, zoals waarschuwen, mediation of buurtbemiddeling, niet het gewenste effect blijken te hebben.”

Wet Aanpak Woonoverlast
De Wet Aanpak Woonoverlast is per 1 juli 2017 in werking getreden. Deze wet bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om bij langdurige en ernstige woonoverlast gedragsaanwijzingen te geven. De gemeenteraad van Winterswijk heeft deze

bevoegdheid bij raadsbesluit van 25 januari 2018 in de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2.52 APV) opgenomen.

Voor de uitvoering van deze bevoegdheid heeft de burgemeester beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels geven aan op welke wijze de burgemeester van zijn bevoegdheid tot het opleggen van gedragsaanwijzingen uitvoering zal geven, welke stappen genomen worden en welke partijen hierbij betrokken worden. De Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast liggen vanaf nu ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor en staan ook op de gemeentelijke website www.winterswijk.nl.