Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk biedt een structureel sluitende begroting 2018 aan de gemeenteraad aan. De belastingdruk over 2018 daalt voor inwoners licht.

 

De programmabegroting 2018-2021 is de laatste begroting van deze bestuursperiode. Voor de begroting 2018 kiest het college voor continuering van het ingezette beleid zoals afgesproken in het lopende coalitieprogramma ‘Samen verder’. Een aantal belangrijke beleidsdocumenten dat in deze bestuursperiode ter hand is genomen, komt nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 tot een afronding, te weten de Omgevingsvisie Buitengebied, de Beleidsnota Economie en de nieuwe Cultuurnota. Het huidige college wil in 2018 op een zorgvuldige wijze haar programma’s overdragen aan het nieuw te vormen college.

 

Een greep uit de begroting 2018

Samen met inwoners, raad, college en organisatie ontwikkelt de gemeente nieuwe vormen van burgerparticipatie, om zo antwoord te geven op de veranderende relatie tussen burgers en overheid. 

De gemeente Winterswijk zorgt voor een weerbare overheid en samenleving. Eén van de speerpunten is het tegengaan van ondermijnende activiteiten; het bestrijden van alle vormen van misdaad die een bedreiging vormen voor de integriteit van onze samenleving.

 

Er wordt een actieve bijdrage aan de ontwikkeling  van de regio Achterhoek geleverd, als samenwerkingsverband tussen de Achterhoekse gemeenten. Ook zoekt de gemeente Winterswijk verbinding met Twente en Duitsland.

 

Duurzame energie

Om in 2030 energieneutraal te zijn, gaat de gemeente samen met betrokken partijen voorstellen voor een Energiemix, een Energiefonds en een bijbehorend Uitvoeringsprogramma voorbereiden.

 

Sociaal-economisch domein

In het sociaal-economisch domein blijft de gemeente Winterswijk inzetten op preventie, met een integrale benadering van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, gezondheid, sport en onderwijs. Het project Beatrix Gezondheidspark is een goed voorbeeld van deze integrale benadering.

 

Fysiek-ruimtelijk domein

In het fysiek-ruimtelijk domein gaat de gemeente onverminderd door met het traject van de stedelijke herverkaveling. Er komt een leegstand-programmaplan waarin ook een sloopopgave is opgenomen. In dit kader wordt bijvoorbeeld eind 2017 het belastingkantoor door het Rijksvastgoedbedrijf gesloopt.  Ook wordt in 2018 een  fietspad langs de Bataafseweg gerealiseerd. Met extra gelden zet de gemeente Winterswijk in op het herstel van laanstructuren, door het planten van extra bomen.

 

Gezonde financiën

De belastingdruk over 2018 daalt voor inwoners licht. De leningenportefeuille daalt van € 81,7 miljoen in 2018 naar € 74,5 miljoen in 2021.

 

Naast deze speerpunten zijn vele ambities in de Programmabegroting opgenomen. Deze zijn verdeeld over zestien programma’s. Een snel inzicht hierin kunt u vinden in de ‘Begroting in Vogelvlucht’. Gedetailleerde informatie per programma wordt in de begroting zelf weergegeven.

 

Besluitvorming gemeenteraad

•             Vanaf vrijdag 29 september zijn de Begroting in Vogelvlucht en de volledige begroting op de website van de gemeente te vinden.

•             Op dinsdag  24 en donderdag 26 oktober vergadert de gemeenteraad over de begroting. 

•             In de aanloop naar deze vergadering is het op donderdag 12 oktober voor burgers, bedrijven en instellingen mogelijk om in te spreken over de begroting.

Insprekers wordt verzocht zich vooraf te melden bij de griffie, telefoonnummer (0543) 543 120 of per e-mail: griffie@winterswijk.nl. Tevens beantwoordt het college 12 oktober diverse vragen van raads- en commissieleden over de begroting.

 

De bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Aanvang telkens om 19.30 uur.