Winterswijk – Burgemeester en wethouders hebben besloten het ontwerp-bestemmingsplan Boterstraat in procedure te brengen.

 

De locatie Boterstraat is één van de vier locaties van het project IKZIEwinterswijk, waarvoor de gemeenteraad in november 2012 de gelijknamige Ontwikkelingsvisie heeft vastgesteld. Deze visie is in samenspraak met omwonenden van de locaties opgesteld.

Na  Plan Morgenzon (voormalig WVC-terrein) en Plan Prins Hendrik (voormalige technische school) is Plan Boterstraat de derde locatie die in uitvoering wordt gebracht. Voor de vierde locatie aan de Zonnebrink (voormalige school De Driemark) is in samenwerking met drie partijen een planconcept in voorbereiding. 

 

Het bestemmingsplan Boterstraat biedt ruimte voor de bouw van zes woningen. Om de sfeer van de Boterstraat zoveel mogelijk te bewaren mogen er alleen woningen in één laag met kap worden gebouwd. Ook is een ruime afstand aangehouden tussen de nieuw te bouwen woningen en de bestaande woningen aan de overkant van de Boterstraat. Hierdoor is er ook ruimte om de Boterstraat iets te verbreden. Dat is gewenst om bestemmingsverkeer voldoende passeerruimte te geven. In het plan wordt ook een nieuwe groenstrook met haag opgenomen. Eigenaren van de nieuwe woningen moeten twee parkeerplaatsen op eigen grond realiseren. Er worden acht openbare parkeerplaatsen in het gebied aangelegd.

 

Plan Boterstraat heeft een zongerichte verkaveling en is daarom geschikt voor het bouwen van energieneutrale woningen. In de recent door de gemeenteraad vastgestelde Energievisie is vastgelegd dat op gemeentelijke bouwlocaties duurzaam en bij voorkeur energieneutraal moet worden gebouwd. Ook worden bij nieuwbouwlocaties in beginsel geen gasleidingen meer aangelegd. Nieuwbouwhuizen moeten niet langer op aardgas worden aangesloten omdat dit maatschappelijk onverantwoord is als we willen toewerken naar een klimaatneutrale samenleving. 

Corresponderend met de Energievisie wordt energieneutraal bouwen een voorwaarde bij Plan Boterstraat. In de verkoopvoorwaarden zal onder andere worden vastgelegd dat er geen huisaansluitingen voor gas aangelegd mogen worden. Kopers krijgen bovendien de bouwkavel niet direct geleverd. Dat gebeurt pas nadat de vergunning voor de bouw van hun woning is verleend en daaruit blijkt dat de woning energieneutraal is. De volledige en concrete verkoopvoorwaarden worden de komende maanden vastgesteld. De verkoop van de bouwkavels start nadat het bestemmingsplan in werking is getreden.

 

Het ontwerpbestemmingsplan Boterstraat ligt met met ingang van woensdag 12 juli tot en met dinsdag 22 augustus 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het plan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.BP1701SGBOTERSTR-OW01.

Zolang het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunnen zienswijzen over het plan worden ingediend bij de gemeenteraad, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk.