Onderzoek dat in opdracht van de Statenfractie van GroenLinks is uitgevoerd, toont aan dat  nieuwbouw van het ziekenhuis Slingeland niet aan de A18 maar op het Wedeo-terrein, nabij het station van Doetinchem zou moeten plaatsvinden. GroenLinks vindt dat GS dit signaal vroegtijdig moet overbrengen aan de directie van het Ziekenhuis en gemeente Doetinchem. De provincie zal voor de huidige plannen op de locatie A18 uiteindelijk toestemming moeten geven maar kan dat, gezien haar provinciale beleid onmogelijk doen. Bovendien liggen er juist economische en maatschappelijke kansen om het ziekenhuis nabij het station en centrum te bouwen.  Het openbaar vervoer kan worden verbeterd en het centrum versterkt.
 
GroenLinks heeft Buro SRO gevraagd een second opinion op te stellen waarbij de locatie aan de A18 en de locatie nabij het station van Doetinchem, beter bekend als het Wedeo-terrein worden vergeleken.
 
Het rapport geeft aan dat de realisatie van een ziekenhuis op de locatie A18 in strijd is met de ladder voor duurzame verstedelijking uit het Besluit ruimtelijke ordening.  De locatie A18 is ge­legen buiten bestaand stedelijk gebied en is geen locatie die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten is of als zodanig kan worden ontwikkeld.
 
Daarnaast is realisatie van een ziekenhuis naast de A18 in strijd met de uitgangspunten van de Groene Ont­wikkelingszone uit de provinciale omgevingsverordening. De realisatie verslechtert de kernkwaliteiten van de ecolo­gische verbindingszone. Grootschalige nieuwvestiging van een ziekenhuis dat naar aard en schaal het natuurlijke en historische karakter van het betreffende gebied wezenlijk aantast past hier niet.
 
De realisatie van een ziekenhuis op het Wedeo-terrein daarentegen, zo wordt in het rapport gesteld, past binnen de uitgangspunten van de ladder voor duurzame verstedelijking. Ook toont het onderzoek aan dat er economische kansen liggen en het openbaar vervoer fors kan worden verbeterd.
 
Op 10 maart 2015 heeft GroenLinks al­ Statenvragen hierover gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Uit de beantwoording van 7 april 2015 bleek dat het college op dat moment geen reden zag om in te grijpen en pas tot beoordelen overgaat als de daadwerkelijke bestemmingsplan herziening voorligt. Het onderzoek toont volgens GroenLinks aan dat niet gewacht moet worden tot er onherroepelijke stappen zijn gezet.
 
Alvorens tijd en geld te stoppen in het opstarten van een kostbare en lange planologische procedure is de Staten­fractie van GroenLinks van mening dat de provincie Gelder­land aan moet geven dat dit gezien het provinciale beleid voor de ‘Groene Ontwikkelingszone’ een ongewenste ont­wikkeling is en niet past binnen de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’.
 
Het onderzoek en de daarbij behorende conclusies liggen nu voor.