Tot 1 oktober 2014 kunnen zorginstellingen in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland, die subsidie willen ontvangen voor de scholing van medewerkers, alsnog hun belangstelling voor deelname aan het regionale sectorplan zorg kenbaar maken. WGV Zorg en Welzijn heeft met succes beroep gedaan op de regeling cofinanciering sectorplannen van het Ministerie van SZW. Daardoor is een subsidiebedrag van € 7,9 miljoen euro beschikbaar voor de scholing van meer dan 6.000 medewerkers. Tot nu toe hebben circa 60 zorginstellingen in dit gebied aangegeven mee te willen doen. Tegenover elke euro subsidie staat een eigen bijdrage van de betreffende werkgever, die op zijn minst net zo hoog is.

In de zorgsector verandert de komende jaren veel. Er is naast bezuinigingen, ook sprake van ingrijpende veranderingen. De zorg wordt steeds vaker op wijkniveau georganiseerd, waarbij het de bedoeling is mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en daar de noodzakelijke zorg en ondersteuning te regelen. De zorg wordt ook steeds meer in ketens georganiseerd. Zorg en techniek raken steeds meer verweven. Dat betekent ook dat andere eisen worden gesteld aan medewerkers. Om medewerkers daarvoor te scholen is geld beschikbaar gesteld. Deze middelen kunnen ook ingezet worden om extra leerarbeidsplaatsen voor jongeren te creëren.

In de sectorplannen die WGV Zorg en Welzijn heeft opgesteld, zijn 7 verschillende maatregelen opgenomen, waarvan instellingen gebruik kunnen maken. Zo is het mogelijk een bijdrage te krijgen voor het bepalen van de scholingsbehoefte van medewerkers via een scan. Ook voor een EVC-procedure, waarbij Eerder Verworven Competenties worden vastgelegd en erkend is geld beschikbaar. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van de competenties van medewerkers gericht op de uitdagingen die met de transities samenhangen. Het kan daarbij gaan om zowel kortdurende (gemiddeld 2 dagen), middellange (gemiddeld 8 dagen), als langer durende trainingen (gemiddeld 16 dagen). Ook voor opscholing van medewerkers via een BBL-route (mbo-niveau) of duale leerweg (hbo-niveau) is ruimte gereserveerd. Voorwaarde is wel dat dergelijke scholingen noodzakelijk zijn voor de toekomstige inzetbaarheid van een medewerker binnen de sector en passen binnen het ingediende sectorplan.

WGV Zorg en Welzijn wil de beschikbare middelen zo snel mogelijk toedelen. Duidelijk is dat de behoefte groter is dan het beschikbare budget. Voor Twente en de Achterhoek geldt dat scholingstrajecten, die dit jaar zijn uitgevoerd en passen binnen het raamwerk van het sectorplan, vanaf 1 januari jl. kunnen worden meegenomen. Voor de regio’s IJssel-Vecht en de Stedendriehoek/Noordwest-Veluwe geldt dat activiteiten vanaf 1 juni jl. subsidiabel zijn. Voor elk plan geldt een looptijd van 2 jaar. Met de uitvoering van deze scholingsplannen kan een belangrijke impuls worden gegeven aan de toekomstige inzetbaarheid van medewerkers.

Zorginstellingen actief in de regio, die alsnog een beroep willen doen op de sectorplan-middelen, kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen naar sectorplan@wgvzorgenwelzijn.nl.