De gemeenteraad van Winterswijk neemt op 3 juli een besluit over een voorstel om de garantstelling voor de lening aan de Stichting Breedband Buitengebied Winterswijk (SBBW) aan te passen.

Op 27 februari ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om garant te staan voor een lening van maximaal 6,6 miljoen euro aan SBBW. Deze garantstelling was nodig om te komen tot een sluitende financiering voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Winterswijk.

SBBW heeft de afgelopen maanden intensief campagne gevoerd om voldoende deelnemers te werven voor het glasvezelnetwerk. Op 26 mei had ruim 37 procent van de bewoners en bedrijven in het buitengebied een intentieverklaring getekend. De doelstelling van 66 procent deelname is hiermee niet gehaald. SBBW heeft daarom een nieuwe businesscase ontwikkeld, waarin alleen de gebieden waar geen snel internet mogelijk is te voorzien van een glasvezelnetwerk. In die gebieden bedraagt de deelname nu al 48 procent (peildatum 26 mei 2014). Met een deelname van 50 procent en enkele aanpassingen in het netwerk heeft SBBW een sluitende businesscase.

Naast de verlaging van het deelnamepercentage van 66 naar 50 procent wordt de fasering van de aanleg aangepast. Deze wordt meer toegespitst op aanleg per logische gebiedsindeling waarbij de volgorde wordt afgestemd op het deelnamepercentage. De deelname varieert per buurtschap van 43 procent in Kotten tot 67 procent in Brinkheurne. Het betreft in totaal ruim 2.400 aansluitingen.

De overige financiers in dit initiatief hebben hun medewerking in deze aangepaste opzet toegezegd. Op basis van de nieuwe businesscase stelt het college van B en W de gemeenteraad nu voor de garantstelling voor de lening te verlagen naar maximaal 3,7 miljoen euro. Daarnaast stelt het college de raad voor SBBW te ondersteunen met een tijdelijk overbruggingskrediet van 50.000 euro voor de verdere voorbereiding en uitwerking van de plannen.

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).