Uit de door ROVA gepresenteerde jaarcijfers over 2013 blijkt dat maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen goed samen kunnen gaan met een sterk financieel resultaat. ROVA toont onder meer aan dat de doelstellingen van 50% afvalreductie en 75% afvalscheiding in 2020, zoals onlangs door staatssecretaris Mansveld verwoord in haar brief aan de Tweede Kamer, nu al in de praktijk haalbaar zijn. ROVA zorgt er daarbij voor dat de gemeentelijke afvalstoffenheffingen tot de laagste van Nederland behoren. Gemiddeld genomen gingen de inwoners in ROVA gemeenten 3,4% minder betalen aan afvalkosten.

Bewust kiezen
Bewust kiezen is het thema van het ROVA jaarverslag. In samenspraak met de aandeelhoudende gemeenten heeft ROVA in de afgelopen jaren belangrijke principiële keuzes gemaakt die inmiddels hun vruchten afwerpen. Voorbeelden daarvan zijn de focus op de inzameling van grondstoffen in plaats van afval (omgekeerd inzamelen); de focus op de publieke dienstverlening (geen commerciële taken meer) en de verbreding van de dienstverlening naar groenbeheer en beheer openbare ruimte.

Resultaten omgekeerd inzamelen
Het door ROVA ontwikkelde nieuwe afvalbeleid -dat inmiddels in Nederland bekend staat onder de noemer ‘omgekeerd inzamelen’- blijkt goed te functioneren in de gemeenten waar dit wordt toegepast. Enkele in het oog springende resultaten:
• De hoeveelheid restafval daalt met de nieuwe manier van inzamelen  met ca. 30% en de hoeveelheid GFT verdubbeld;
• Het percentage hergebruik stijgt ruim boven de landelijke doelstelling van 65% (sommige gemeenten halen zelfs al de landelijke doelstellingen voor 2020);
• Resultaten in Stadshagen (Zwolle) laten zien dat ook in stedelijk gebied omgekeerd inzamelen tot een trendbreuk leidt;
• 964 ton stijging hergebruik kunststof; Door het gescheiden inzamelen en hergebruik van kunststof verpakkingen wordt het gebruik van 530 tankauto’s met ruwe olie als primaire grondstof voorkomen;
• Door het gescheiden inzamelen en hergebruik van papier wordt de kap van 400 hectare productiebos voorkomen;
• Per inwoner is 183 kg minder CO2 uitgestoten dan wanneer al het afval verbrand zou worden.

Volledige focus op publieke dienstverlening
2013 is het eerste afgeronde jaar waarin ROVA heeft gewerkt met een volledige focus op publieke taken. De vervreemding de commerciële taken is afgerond. De omzetdaling die hierdoor ontstond werd volledig gecompenseerd door de toename van taken in groenbeheer en beheer openbare ruimte (gemeente Zwolle).  Deze taken zijn inmiddels een volwaardig onderdeel van het ROVA dienstenpakket. De integratie toont kansen aan voor verbreding van de samenwerking met andere ROVA-gemeenten. Ook toont de integratie kansen aan op het gebied van de Participatiewet en ‘social return’.

Samenvatting cijfers 2013
• Aangesloten aandeelhoudende gemeenten: 20
• Aantal medewerkers in vast dienstverband: 351
• Aantal inwoners verzorgingsgebied: 784.708
• Omzet: € 76.940.000 (2012: € 66.070.000)
• Resultaat na belastingen: € 5.437.000 (2012: € 5.204.000)
• Gemiddelde afvalstoffenheffing: € 203,04 (2012: 210,10)
• Vermeden C02 emissie door afvalscheiding: 137 Kton
• Aantal leerlingen in educatieprogramma’s: 21.166