De opgaven werken, wonen en bereikbaarheid staan centraal in de Uitvoeringsagenda Achterhoek. Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 13 mei groen licht gegeven voor deze dynamische agenda. De drie O’s (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) bundelen hiervoor samen met de inwoners van de Achterhoek hun krachten. De komende jaren gaan we ‘D’ran! Stappen zetten, gewoon doen’ om wonen, werken en leven in de Achterhoek aantrekkelijk te houden.

Onder aansturing van de verbrede stuurgroep Achterhoek 2020 maken de samenwerkingspartners de stap van visie- en netwerkvorming naar nog meer ‘doen’. Ze willen binnen de uitgezette koers snel concrete resultaten boeken.

Drie opgaven staan centraal:

Werken
Het is voor de Achterhoek van groot belang de regionale economie structureel te versterken.
Dit gebeurt door het verbinden en versterken van de ketenpartners in de innovatieve en duurzame maakindustrie (metaal, agrofood en bio-economie). Daarnaast komen er projecten om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt van de toekomst. De Achterhoekse Human Capital Agenda is daarbij leidend, evenals het onlangs in de Achterhoek gesloten Sociaal Akkoord in de zorg.Zorg blijft een grote werkgever in de Achterhoek, maar door veranderingen in de zorg worden straks echter andere eisen aan werknemers in de zorg gesteld.

Wonen
De woningvoorraad in de Achterhoek moet voldoen aan de behoeften van (toekomstige) inwoners: voldoende woningen, geschikt voor alle leeftijden, en zo min mogelijk leegstand (ook van winkels , bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed als scholen en instellingen).
Bindende afspraken hierover komen in de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025, waar ook inwoners bij worden betrokken.Daarnaast komt er veel aandacht voor goede en bereikbare voorzieningen. De vele gesprekken met inwoners, belangenvertegenwoordigers en bestuurders hebben duidelijk gemaakt dat deze van groot belang zijn voor een aantrekkelijke woonomgeving.

Bereikbaarheid
De Achterhoek moet goed bereikbaar blijven, zowel via wegen als met openbaar vervoer.
Hierbij is veel aandacht voor betrouwbare bereikbaarheid van de economische centra en het hoger onderwijs in de omringende stedelijke netwerken in Nederland en in Duitsland.
Binnen de regio is een fijnmazige en betaalbare infrastructuur (basismobiliteit) nodig. Dat betekent fijnmazig aanvullend vervoer op de lijndiensten, waarbij een mix ontstaat van professioneel taxivervoer en vrijwilligersinitiatieven  van inwoners om zelf in hun vervoersbehoefte te voorzien (Flexnet). Het streven is daarnaast om alle woningen en bedrijven in het buitengebied en op bedrijventerreinen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

‘D’ran’ met gerichte, flexibele acties
De Uitvoeringsagenda Achterhoek heeft een dynamische activiteitenlijst die voortdurend wordt bijgesteld. De projecten worden uitgevoerd in wisselende coalities van inwoners, ondernemers, organisaties en overheden.

De Uitvoeringsagenda is gemaakt door de stuurgroep Achterhoek 2020, onder voorzitterschap van Liesbeth Spies en met inbreng van alle samenwerkingspartners.Tot 16 juni kunnen de achterbannen van de samenwerkingspartners reageren op de concept Uitvoeringsagenda. De ondernemers, maatschappelijke organisaties, de provincie en het Rijk zullen de Uitvoeringsagenda op 2 juli ondertekenen.

Gedeputeerde Josan Meijers: ‘Koning Willem-Alexander en koningin Máxima toonden 6 mei tijdens hun streekbezoek aan de Achterhoek grote betrokkenheid bij het vraagstuk krimp. Het leefbaar en vitaal houden van de Achterhoek is één van de grote opgaven die voortkomen uit de Omgevingsvisie van de provincie. De stuurgroep, onder leiding van Liesbeth Spies, is daar voortvarend en succesvol mee aan de slag gegaan. De provincie schaart zich van harte achter de Uitvoeringsagenda.’