Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor de winkelopenstelling op zon- en feestdagen beperkt te verruimen.Door wijziging van de Winkeltijdenwet kunnen gemeenten sinds 1 juli 2013 zelf bepalen of en in hoeverre winkels buiten de standaard-openingstijden van de Winkeltijdenwet geopend mogen zijn. Het gaat daarbij vooral om de winkelopenstelling op zon- en feestdagen.

 

Volgens de door het college vastgestelde ontwerpverordening voelen burgemeester en wethouders het meest voor een beperkte verruiming van de huidige openstellingstijden. Aansluitend op de huidige situatie denkt het college aan een algemene winkelopenstelling op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag. Verder wil het college vasthouden aan de huidige 12 koopzondagen per jaar, verdeeld over een aantal gebiedsdelen (centrum, rest bebouwde kom en de afzonderlijke buurtschappen). Daarmee wordt het aantal koopzondagen verruimd van 12 naar 16 dagen per jaar.

Verder wil het college supermarkten, bakkers, slagers en groentewinkels toestaan om elke zondag tussen 10.00 en 20.00 uur geopend te zijn, behalve op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Eventueel kan ook aan bepaalde andere branches vrijstelling worden verleend om op meer zondagen geopend te zijn. Vooral vanwege het economische belang van een goed functionerend en aantrekkelijk winkelcentrum acht het college van belang dat de gemeente haar regierol op dit terrein behoudt. Daarom voelt het college weinig voor een onbeperkte winkelopenstelling op zon- en feestdagen.

 

Al deze vrijstellingsmogelijkheden moeten worden vastgelegd in de nieuwe gemeentelijke Winkeltijdenverordening. Deze verordening zal als voorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover in november een besluit.

 

Alvorens de gemeenteraad een voorstel te doen, worden diverse belanghebbende partijen, winkeliers maar ook andere maatschappelijke organisaties, in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het voorstel naar voren te brengen.

In 2011 heeft al een uitvoerige inspraakprocedure met enquête over de uitbreiding van de koopzondagen plaatsgevonden. Aangezien de uitkomsten hiervan nog redelijk actueel zijn, zal nu niet opnieuw een enquête worden gehouden. Dat neemt niet weg dat alle partijen volop gelegenheid krijgen om (opnieuw) hun zienswijze op de voorgestelde verruiming naar voren te brengen.

Binnenkort wordt het voorstel gepubliceerd en hebben belanghebbenden partijen vier weken de tijd om te reageren. Op basis van alle ingekomen reacties past het college het ontwerp van de verordening eventueel nog aan. Vervolgens wordt het ontwerp ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.