Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de parkeernormen voor woningbouw aan te passen.Tot nu toe werden de landelijke parkeernormen van het CROW aangehouden. Deze normen zijn in een nieuwe CROW-publicatie echter met ongeveer 0,6 parkeerplaats per woning verhoogd. Dat betekent dat waar tot nu toe bijvoorbeeld 1,8 parkeerplaats per woning werd gehanteerd, nu 2,4 parkeerplaats wordt aanbevolen. Voor Winterswijk wordt deze norm niet realistisch geacht. De reden hiervoor is dat de bevolkingsontwikkelingen (vergrijzing, bevolkingskrimp, lagere gemiddelde woningbezetting) hier anders zijn dan gemiddeld in Nederland.

De nieuwe normen zijn in een gemeentelijke Nota parkeernormen vastgelegd. Ook de zogenaamde afkoopsom (het bedrag dat een bouwer moet betalen als hij niet aan de parkeernorm kan voldoen) is naar beneden bijgesteld. De gemeente verplicht zich dan om elders parkeergelegenheid te realiseren. Eerder was een bedrag vastgesteld (maar nog niet geïnd) dat gebaseerd was op een gebouwde parkeervoorziening: een parkeergarage of -kelder. Tot nu toe zijn echter alleen parkeerplaatsen op maaiveld (dus niet in een gebouw) aangelegd, waarvan de kosten lager zijn. Mede gezien de huidige conjunctuur is daarom een nieuw, lager bedrag vastgesteld dat vanaf nu wordt gehanteerd. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde kosten van recent aangelegde parkeervoorzieningen.