Inwoners van de gemeenten waar ROVA de afvalinzameling verzorgt, hebben er voor gezorgd dat 52% van hun afval gescheiden wordt aangeboden, zodat het kan worden hergebruikt.  Dit blijkt uit de jaarlijkse grondstoffenmonitor van ROVA.
De monitor geeft een overzicht over het jaar 2012 van de dienstverlening en prestaties  van de ROVA gemeenten op het gebied van: grondstoffen en restafval; klimaat en duurzame energie. Verder besteedt de monitor aandacht aan communicatie, klanttevredenheid en financien.

De hierboven genoemde stijging van het percentage afval scheiden is het gevolg van Omgekeerd Inzamelen. In de gemeenten waar in 2012 met deze nieuwe inzamelmethode is gestart, is het percentage herbruikbare grondstoffen toegenomen tot 66% in Olst-Wijhe, 68% in Steenwijkerland en, 74% in Staphorst.

De ingezamelde hoeveelheden kunststof verpakkingen, GFT en glas zijn per inwoner gestegen ten opzichte van vorig jaar. De hoeveelheid restafval is afgenomen. Voor textiel is de ingezamelde hoeveelheid per inwoner al jaren rond hetzelfde niveau. ROVA-breed en landelijk is een lichte daling van de hoeveelheid oud papier en karton zichtbaar. Dit is mogelijk het gevolg van de economische crisis en toenemende digitalisering.

Uit de sorteeranalyses van 2012 blijkt dat in het restafval evenals in 2011 nog veel grof huishoudelijk afval wordt aangetroffen. De hoeveelheid papier en kunststof verpakkingen in het restafval is afgenomen.

Per inwoner  is gemiddeld 73 kg GFT gescheiden aangeboden in 2012. Uit het gescheiden ingezamelde GFT is ca. 1,7 miljoen m? groen gas geproduceerd in de GFT vergister. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks gasverbruik van ruim 1060 huishoudens.
Duurzaam Genieten.

In 2012 hebben 319 inwoners van de ROVA gemeenten Dalfsen, Zwartewaterland, Steenwijkerland en Olst Wijhe zonnepanelen aangeschaft met provinciale subsidie.

Ruim 11.900 deelnemers staken in maart 2012 de handen uit de mouwen tijdens de actie Natuurlijk Schoon. Zij vertegenwoordigden 225 basisscholen en 4 scholen voor voortgezet onderwijs en 5 andere partijen. Vorig jaar bezochten 5.900 leerlingen van 236 verschillende basisscholen met de Groentour de locatie van ROVA in Zwolle. Door het educatieve programma Afval Scheiden is Goud leren de kinderen dat afval een grondstof is

.
De gemiddelde afvalstoffenheffing  in het ROVA-verzorgingsgebied is lager dan het landelijke gemiddelde. De gemeenten zonder gedifferentieerde tarieven (Diftar) hebben over het algemeen een iets hogere afvalstoffenheffing.