De gemeenteraad van Winterswijk neemt op 30 mei een besluit over de Kadernota 2013. Deze nota vormt de basis voor de begroting voor 2014.

De kadernota beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de komende jaren (2014 tot en met 2017) bepalend zijn voor het beleid en de begroting van de gemeente Winterswijk.

De gemeente houdt er rekening mee dat de noodzaak tot bezuinigen ook de komende jaren blijft bestaan. Door de bezuinigingen van het kabinet ontvangt de gemeente minder geld uit het gemeentefonds. Daarnaast moet de gemeente Winterswijk haar uitgaven beperken om de schuldenlast terug te dringen.

De kadernota zoomt ook in op de landelijke veranderingen in het sociale domein, waarbij de gemeente meer taken en verantwoordelijkheden krijgt – inclusief financiële taakstellingen. Het gaat hier om de decentralisatie van de jeugdzorg, de invoering van de Participatiewet en de decentralisatie van AWBZ-Wmo. Deze nieuwe taken vormen een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

In 2013 en 2014 ligt de focus van de gemeente Winterswijk op het maken van de omslag naar de nieuwe rol van de gemeente en op het realiseren van (aanvullende) bezuinigingen.

In de kadernota is ook de aangepaste Toekomstvisie van Winterswijk opgenomen. Deze sluit in grote lijnen aan bij de bestaande toekomstvisie. De stip op de horizon blijft gehandhaafd, maar de weg er naartoe zal als gevolg van de financieel-economisch moeilijke tijden langzamer gaan.

De Kadernota 2013 is bedoeld als basis voor de voorbereiding van de begroting 2014. Aan de hand van de kadernota gaat de gemeenteraad op 30 mei in debat over de beleidskaders voor de begroting van volgend jaar. De financiële kaderstelling volgt in het najaar van 2013 bij het vaststellen van de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017.