De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft de ‘Verantwoordingsrapportage Businessplan 2012’ gepresenteerd. Conclusie: in 2012 zijn ondanks de slechte economische omstandigheden relatief goede resultaten behaald op het gebied van uitstroom en het terugdringen van tekorten.

 

In 2011 heeft de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) een Businessplan opgesteld waarin staat beschreven hoe men van plan is de tot dan toe groeiende bijstandsuitgaven terug te dringen. Dit businessplan was een voorwaarde om voor een Meervoudig Aanvullende Uitkering (MAU) in aanmerking te komen. Deze uitkering van het rijk vergoedt de tekorten die gemeenten hebben op het deel van het budget waar de uitkeringen van worden betaald voor zover deze tekorten meer bedragen dan 10% van het totaalbudget.

 

 

Om deze uitgaven terug te dringen moet het aantal mensen met een bijstands-uitkering verminderen. Het businessplan gaat daarbij uit van een stabilisatie van het aantal mensen met een bijstandsuitkering op het niveau van 2011. Daarvoor moeten er op jaarbasis 325 mensen uitstromen. Ondanks de voortdurende slechte economische situatie is deze doelstelling bijna gehaald. Het totale klantenbestand is maar met 26 personen gestegen.

 

Dit is onder meer te danken aan de inzet van het marktbewerkingsteam. Zij hebben 77 reguliere banen en 161 werkervaringsplaatsen gerealiseerd. Om dit te realiseren is een groot aantal bedrijven (216) bezocht.

Daarnaast is er in 2012 sterk ingezet op voorkoming van instroom. Een aantal mensen dat zich meldde voor een uitkering bleek daar na nader onderzoek toch geen recht op te hebben. Dit heeft een totale besparing opgeleverd van

€ 1.255.000. Door al deze maatregelen zijn de totale bijstandsuitgaven zelfs gedaald ten opzichte van 2011 met ruim € 200.000.