Op 12 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het projectplan (het plan van aanpak) voor de herinrichting en revitalisering van het bedrijventerrein Dennenoord.

 

Het is al enkele jaren de bedoeling dat het bedrijventerrein Dennenoord wordt opgeknapt, heringericht en gerevitaliseerd. De gemeente heeft hier beperkte middelen voor beschikbaar. In de meerjarenbegroting (MJB) 2013-2016 is er voor Dennenoord in totaal € 1.266.000,- beschikbaar voor, waarvan € 500.000,- voor de verbetering van de beeldkwaliteit en beperking van overlast en € 766.000,- voor de aanleg/vervanging van wegen en riolering. Omdat deze ontoereikend zijn voor een volledige revitalisering en herinrichting, heeft de gemeente hierin samenwerking gezocht met de Provincie Gelderland.

 

Vanuit samenwerkingsafspraken over revitaliseringen van bedrijventerreinen voor de Oost Achterhoek is op basis van co-financiering een bijdrage van de provincie mogelijk van € 1,6 miljoen. Deze bijdragemogelijkheid is op 19 december 2012 vastgesteld door Provinciale Staten. Door de toegezegde bijdrage van de provincie voor Dennenoord zijn er nu voldoende middelen beschikbaar voor de revitalisering en herinrichting. Dit betekent dat de gemeente het herinrichtings- en revitaliseringsplan nu kan oppakken. De plannen voor de revitalisering en herinrichting van Dennenoord worden ontwikkeld en gerealiseerd door de gemeente.