De programmabegroting 2013-2016 van de gemeente Winterswijk staat in het teken van forse bezuinigingen. Het college van burgemeester en wethouders ziet zich genoodzaakt stevig in te grijpen in de begroting om het huishoudboekje van de gemeente op orde te brengen.

De financiële positie van de gemeente Winterswijk is in 2012 verslechterd. Verminderde inkomsten en financiële tegenvallers zijn de belangrijkste oorzaken. De gemeente ontving een lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk. Daarnaast kreeg de gemeente te maken met hogere lasten voor uitkeringen, bijzondere bijstand, minimabeleid en voor de sociale werkvoorziening Hameland. Nieuwe bezuinigingen zijn onvermijdelijk om de gemeentefinanciën op korte en lange termijn gezond te houden. Bij ongewijzigd beleid stevent de gemeente af op een begrotingstekort van circa 10 miljoen euro voor 2013, waarvan 2 miljoen euro structureel en 8 miljoen euro incidenteel.

 

Toekomstvisie
Het college biedt de gemeenteraad een pakket bezuinigingsvoorstellen aan, waarbij het uitgangspunt is geweest de Toekomstvisie van de gemeente Winterswijk zoveel mogelijk overeind te houden. Met dit dekkingsvoorstel is de meerjarenbegroting structureel sluitend, incidenteel de komende jaren niet. Voor 2013 blijft een incidenteel tekort van 6 miljoen euro en voor 2014 van 3 miljoen euro bestaan. Om ook in 2013 en 2014 het incidentele tekort geheel naar nul te brengen, zijn naar het oordeel van het college zodanig draconische maatregelen nodig dat sprake zou zijn van een onacceptabele aantasting van basisvoorzieningen voor de Winterswijkse gemeenschap. Vanaf 2015 laat de begroting op totaalniveau een positief resultaat zien.

Bezuinigen over de hele linie
Het college heeft geprobeerd de Winterswijkse gemeenschap zoveel mogelijk te ontzien. Toch zullen de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen voelbaar zijn voor burgers, bedrijven en instellingen. De belangrijkste bezuinigingsmaatregelen zijn: het uitstellen van diverse investeringen, het beperken van de Wmo-budgetten en het beperken van de toename van het budget voor het minimabeleid, gewijzigde organisatie van gesubsidieerde instellingen (waaronder het welzijnswerk), het beëindigen van de subsidie voor het onderhoud van monumenten, het niet toekennen van subsidie voor de restauratie van de toren van de St. Jacobuskerk, het versoberen van de realisatie van het bezoekerscentrum, het schrappen van de herinrichting van de markt en het verder bezuinigen op de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Bezuinigen, maar ook investeren
De programmabegroting 2013-2016 bevat niet alleen bezuinigingsmaatregelen. Ondanks de grote financiële druk wil het college blijven investeren in de kwaliteiten van Winterswijk. Het college wil een aantal investeringen doen die in het kader van de Toekomstvisie van Winterswijk van eminent belang zijn voor de langere termijn. Zo hecht het gemeentebestuur grote waarde aan een stevige sociale infrastructuur, mede vanwege de decentralisatie van taken van het Rijk en de provincie naar de gemeente in het kader van de Wet Werken naar Vermogen, de Jeugdzorg en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met geld van de provincie wordt in verschillende sociale projecten flink geïnvesteerd. Ook worden de reeds toegezegde voorzieningen op sportpark Jaspers afgerond, inclusief het fietspad Jaspersweg. Daarnaast kan, met grote particuliere inbreng, het museum Villa Mondriaan gerealiseerd worden. Voor de gemeente is dit budgetneutraal en binnen de bezuinigingsopgave die eerder voor de transitie van museum Freriks is afgesproken.

Geen lastenverzwaring voor de burger
Het college stelt de raad voor de onroerendezaakbelasting (OZB) dit jaar niet verder te verhogen. Er was in de begroting 2011-2014 al een verhoging voorzien van 3% per 2013 en 2014. Ook wordt er jaarlijks een inflatiecorrectie toegepast op alle heffingen en leges. Voor 2013 en verder is dat 1,5%. Op de rioolheffing wordt alleen een inflatiecorrectie toegepast. De afvalstoffenheffing zal voor een gemiddeld huishouden licht dalen. Hierdoor zullen de gemeentelijke lasten voor de burger nagenoeg gelijk blijven of licht dalen.

Besluitvorming gemeenteraad
Het college heeft de programmabegroting 2013-2016 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 31 oktober en 1 november vergadert de raad over de begroting. Op 1 november neemt de raad hierover een besluit.