Het college van B en W van Winterswijk stelt per 1 oktober een verplichtingen- en uitgavenstop in. De maatregel is nodig om het begrotingstekort voor 2013 niet verder op te laten lopen.

Alle uitgaven en verplichtingen van de gemeente worden per direct bevroren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om de uitgave of verplichting wel aan te gaan. Het college beseft dat de betrouwbaarheid van de gemeente en de continuïteit van de bedrijfsvoering niet in gevaar mogen komen. Reeds aangegane en geregistreerde verplichten worden dan ook gerespecteerd. De nieuwe procedure geldt alleen voor niet-geregistreerde verplichtingen en uitgaven. Deze regeling geldt tot eind december.

Financiële tegenvallers
Het college ziet zich genoodzaakt deze maatregel te treffen, omdat de financiële positie van de gemeente stevig onder druk staat. De gemeente is dit jaar met een aantal forse financiële tegenvallers geconfronteerd. Het sociale werkvoorzieningschap Hameland kost de gemeente dit jaar 1.150.000 euro meer dan was geraamd. Daarnaast krijgt de gemeente 202.000 euro minder van het Rijk uitgekeerd uit het Gemeentefonds. Andere tegenvallers zijn de hogere kosten voor de bijzondere bijstand (101.000 euro), pensioenlasten en overige lasten (200.000 euro). Mede door deze tegenvallers loopt het begrotingstekort voor 2013 op tot ruim tien miljoen euro.

Het gemeentebestuur staat de komende weken voor de complexe opgave om een sluitende begroting 2013 en meerjarenraming 2013-2016 op te stellen. Met de verplichtingen- en uitgavenstop wil het college even pas op de plaats maken tot het moment waarop de nieuwe begroting en meerjarenraming door de raad zijn vastgesteld. In de raadsvergadering van 20 september dienden de fracties van VVD, CDA en WB een motie in om ook alle investeringen en aanbestedingen tijdelijk stop te zetten. Uiteindelijk trokken zij de motie weer in, nadat zij de toezegging hadden gekregen dat het college de komende weken zal handelen in de geest van motie.