Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 september ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan De Rikker fase V-B. Dit maakt de weg vrij voor de bouw van maximaal 52 woningen.

 

 

In december 2009 hebben Vof De Rikker en de gemeente Winterswijk een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een aantal binnenstedelijke locaties en de uitleglocatie de Rikker V-B. De Rikker V-B is gelegen in het plan De Rikker op de hoek van Vredenseweg en Jachthuisweg. Als uitvloeisel van deze intentieovereenkomst heeft Vof De Rikker vanaf maart 2011 actief de woningmarkt benaderd. Via Het Spinsel hebben zij de belangstelling gepeild voor een kavel/woning in de Rikker V-B om op deze wijze maatwerk te kunnen leveren die gebaseerd is op de reële behoefte.

 

Op basis van de co-creatie met toekomstige bewoners via Het Spinsel, zijn verschillende woningbouwsegmenten ontwikkeld, te weten:

· 8 huurwoningen via de Woonplaats

· rijwoningen voor starters en doorstarters

· kavels voor particulier opdrachtgeverschap

· 3 woningen/kavels voor bijzondere woonvorm in 1 bouwlaag als gevolg van de molenbiotoop.

 

In het voorbereidingstraject is met het bestuur van de Stichting molen Bataaf en de provincie Gelderland overeenstemming bereikt over de molenbiotoopvoorwaarden en de uitwerking van de maatregelen in de bestemmingsplanvoorschriften.

 

Omdat in het plangebied een steenuilpaartje was gehuisvest, is in het kader van de Flora & Faunawet in de directe omgeving een voor Nederland unieke vervangende broed-/verblijfgelegenheid gebouwd in de vorm van een zogenaamde Barnowltower. De steenuilwerkgroep Stone heeft hierbij een voortrekkersrol gehad. Een goede vervangende broedplaats voor de steenuil was een vereiste om woningbouw in dit gebied mogelijk te maken.

 

Het plan wordt gekenmerkt door een forse groenzone welke fungeert als buffer tussen bestaande en de nieuwe bebouwing. In het kader van waterbeheer heeft deze groenzone een bergende functie en dient tevens als zichtlijn op de molen Bataaf.

 

Het streven is om veel vrijheid te bieden ten aanzien van de beeldkwaliteit van de woningen. Het wordt in de Rikker V-B mogelijk om een moderne, duurzame woning of een traditioneler vormgegeven woning te bouwen. In plaats van een Beeldkwaliteitsplan is voor de toekomstige koper/bewoner een Inspiratieboek ontwikkeld. Dit boek kan een hulpmiddel zijn om een keuzerichting te bepalen.

 

De planning is dat het bestemmingsplan en het Inspiratieboek door de raad in de raadsvergadering van januari 2013 wordt vastgesteld. Het bouwrijp maken kan dan voorjaar 2013 plaatsvinden, met aansluitende de start van de bouw van de eerste woningen. Op 25 september organiseren Vof De Rikker en de gemeente Winterswijk in de molen Bataaf een informatiebijeenkomst over het ontwerp-bestemmingsplan voor buurtbewoners en overige belangstellenden.