Het opstellen van prognoses, het ontwikkelen van plankaarten, het inrichten van een dekkend netwerk en het begeleiden bij het realiseren van de laadinfrastructuur op openbare-, prive- en bedrijfsterrein. Met deze acties gaan provincies Gelderland en Overijssel duurzame laadinfrastructuur voor logistiek stimuleren. 

“De logistiek blijft groeien, want niet alleen bedrijven maar ook consumenten bestellen steeds meer. Om dat zo duurzaam mogelijk te transporteren,  kiezen steeds meer ondernemers voor elektrische voertuigen. Daarvoor is voldoende infrastructuur van groot belang. Met dit plan werken we samen met netbeheerders, bedrijven en gemeenten om dat te stimuleren,’ aldus Helga Witjes, gedeputeerde Mobiliteit provincie Gelderland.

Plankaarten

Als onderdeel van de aanpak laten de provincies plankaarten maken voor de bedrijventerreinen.. Daarin staat hoe groot de behoefte aan laadinfrastructuur op bedrijventerreinen de komende jaren is en waar geschikte laadlocaties zijn. Zowel op eigen terrein als op publiektoegankelijke locaties. Met het inzicht in de behoefte aan laadinfrastructuur, het ruimtegebruik en de netcapaciteit kan de realisatie worden voorbereid. Bedrijven en gemeenten kunnen hier vervolgens mee aan de slag.

Daarnaast kunnen  bedrijven vanaf dit najaar gebruik maken van technische expertise voor hun laadinfrastructuur. Elektrisch rijden draagt bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Het is een van de maatregelen uit het landelijke klimaatakkoord.

Voldoende netcapaciteit

De vijf netbeheerders in Gelderland en Overijssel zijn bij het plan betrokken omdat de benodigde laadinfrastructuur naar verwachting een grote impact gaat hebben op het elektriciteitsnet. De netbeheerders nemen de informatie uit de plankaarten mee in hun investeringsplannen waarmee ze bepalen waar ze als eerste aan de slag gaan om meer ruimte op het net te maken.

Groei duurzame  mobiliteit

Met de komst van zero emissie zones en landelijke subsidieregelingen voor bedrijfsvoertuigen neemt het aantal elektrische logistieke voertuigen de komende jaren flink toe. Naast bestelauto’s en lichte vrachtwagens gaat het op termijn ook om zwaardere vrachtwagens. Dat kan alleen als er tijdig voldoende en passende laadinfrastructuur beschikbaar is.

GO-RAL

Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk onder de naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur). Hiermee worden gemeenten ontzorgd en begeleid bij het uitvoeren van de afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Als uitvloeisel hiervan is het ‘Plan van aanpak logistieke laadinfrastructuur’ opgesteld.