Agrariërs in Gelderland kunnen vanaf 2 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanplanten van bomen en struiken op een perceel dat ze ook gebruiken voor akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Met de subsidieregeling ‘Aanleg agroforestry’ ondersteunen we boeren die de stap willen maken naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel.

Gedeputeerde Peter Drenth: “We willen boeren die hier als eerste mee aan de slag zijn een steuntje in de rug geven. Agroforestry draagt bij aan een bedrijfssysteem dat minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld klimaatinvloeden én draagt bij aan een duurzamer verdienmodel.”

Bomen en struiken op agrarische grond

In 2020 is het Agroforestry Netwerk Gelderland van start gegaan. Het netwerk organiseert bijeenkomsten en informeert boeren die aan de slag willen met agroforestry. Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en struiken bewust gecombineerd worden met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt. Er zijn verschillende vormen, zoals strokenlandbouw, bosweides, oeverstroken, voederhagen, schaduwbomen en voedselbossen.

Eerste resultaten

Inmiddels zijn 70 boeren bij het netwerk aangesloten. Ze vormden studiegroepen rond thema’s als pluimvee en voederbomen of voederhagen en bereiden concrete projecten voor. De eerste 20 bedrijfsplannen zijn klaar en rondom Lochem wordt gewerkt aan een gebiedsaanpak. Ook in de Gelderse Vallei, rond Aalten en in het Rijk van Nijmegen lopen initiatieven en zijn inmiddels al hagen aangeplant.

Subsidie voor aanplant

De eerste agrariërs die nu in Gelderland aan de slag gaan met agroforestry krijgen met de regeling ‘Aanleg agroforestry’ een steuntje in de rug. Hiermee willen we de toepassing van verschillende vormen van agroforestry versnellen, zodat deze ontwikkeling zich verder verspreid. Al met al stimuleren en ondersteunen we met deze regeling de ontwikkeling van een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw. Bij kringlooplandbouw gaan voedingsstoffen die worden onttrokken aan de bodem ook weer terug naar de bodem. De mest van de dieren gaat terug naar waar veevoer groeit. Zo putten we de aarde minder uit.

Landschap, biodiversiteit en klimaat

Bomen en struiken zijn belangrijk om bijvoorbeeld landbouwgrond minder kwetsbaar te maken voor de effecten van het klimaat. Ze hebben invloed op het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, houden CO2 vast en laten water in de grond trekken en houden water vast. Wij willen boeren daarom helpen bijvoorbeeld voedselproducerende bomen en struiken te planten op akkers en weilanden. Het combineren van deze teelten verhoogt de weerbaarheid van het landbouwsysteem.

Subsidie aanvragen

Vanaf 2 mei 2022 kunnen Gelderse boeren subsidie aanvragen voor aanplant en bijbehorende kosten. We vergoeden 75% van de kosten, tot een maximum van € 20.000. De verwachting is dat we met deze subsidie 10 tot 20 initiatiefnemers kunnen ondersteunen met de aanleg van een agroforestry-systeem.

Bijeenkomst

Op 14 april 2022 is er een online informatiebijeenkomst over deze regeling, van 13.15 tot 14.15 uur. Aanmelden kan bij Piet Rombouts, die namens provincie Gelderland het aanspreekpunt is voor ondernemers die belangstelling hebben voor agroforestry, Meld u aan per e-mail.