Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk wil de maximumsnelheid op wegen binnen de bebouwde kom verlagen naar 30 kilometer per uur, tenzij er gegronde redenen zijn om voor 50 kilometer per uur te blijven kiezen. De gemeenteraad beslist binnenkort over dit voorstel.

Het college stelt de gemeenteraad voor op wegen binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in te stellen. Deze snelheid zou ook het uitgangspunt moeten zijn bij de herinrichting van de Groenloseweg die dit jaar wordt uitgevoerd.

Motie Tweede Kamer

Aanleiding voor dit voorstel is een motie die op 27 oktober 2020 in de Tweede Kamer is aangenomen. In deze motie verzocht de Tweede Kamer het kabinet en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) om een afwegingskader te ontwikkelen waarbij een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom de nieuwe norm wordt. Met deze maatregelen wil de Tweede Kamer met name de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen vergroten. Diverse gemeenten maken inmiddels werk van het omzetten van 50 km/uur-wegen naar 30 km/uur.

Wethouder Bert Frings (Mobiliteit) is groot voorstander van verlaging van de maximumsnelheid: “Een snelheidsverlaging heeft niet alleen een positief effect op de verkeersveiligheid, maar biedt daarnaast ook kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij denken aan bijvoorbeeld het treffen van klimaatadaptieve maatregelen, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de hittestress en het creëren van meer ruimte voor water en groen.”

Het voorstel van het college betekent niet dat de snelheid op alle wegen binnen de bebouwde kom kan worden verlaagd. Er kunnen zwaarwegende argumenten zijn om op bepaalde wegen 50 kilometer per uur toe te blijven staan vanwege de bereikbaarheid en afwikkeling van het verkeer. De gemeente hanteert hierbij het afwegingskader van de CROW, het kennisinstituut voor infrastructuur, verkeer en vervoer, en veiligheid.

Meerjarenplan

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel gaat het nog jaren duren voordat de maximumsnelheid op alle wegen binnen de bebouwde kom is ingevoerd. Om een snelheidslimiet van 30 km/u in te stellen zijn aanpassingen van de infrastructuur noodzakelijk. De invoering van 30 km/u zal zoveel mogelijk meeliften met de planning van wegonderhoud, rioleringswerkzaamheden of gebiedsontwikkeling.