Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor definitief af te zien van de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor aan de Greversweg. Realisatie van de tunnel is niet mogelijk binnen de financiële kaders die de raad vorig jaar heeft vastgesteld.

Op 17 december 2020 besloot de gemeenteraad de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Greversweg definitief af te sluiten voor verkeer en een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor aan te leggen. De raad stelde de bijdrage van de gemeente in de kosten voor de aanleg van de tunnel daarbij vast op maximaal 300.000 euro. Met de toegezegde cofinanciering door de provincie en ProRail mogen de totale kosten voor de aanleg van de tunnel daarmee niet meer dan 1,2 miljoen euro bedragen.

Twee varianten

In de afgelopen maanden hebben de gemeente Winterswijk en ProRail het plan voor de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel nader uitgewerkt. Daarbij zijn twee tunnelvarianten onderzocht: een variant met een trapconstructie en een fietsgoot en een variant met een hellingbaan.

Uit de kostenraming van ProRail blijkt dat beide varianten de door de raad gemaximeerde bijdrage van 300.000 euro overschrijden. De verwachte kosten voor de tunnel met een trapconstructie bedragen 1,7 miljoen euro en de variant met een hellingbaan komt uit op 2 miljoen euro. Dat de kosten hoger uitvallen dan aanvankelijk was geraamd, komt onder andere doordat de bouwkosten in het afgelopen jaar zeer sterk zijn gestegen.

“De gemeenteraad heeft in december van 2020 nadrukkelijk aangegeven maximaal drie ton te willen meebetalen aan de spoortunnel. Dat laat ons als college geen andere keus dan de raad voor te stellen definitief af te zien van de tunnel”, aldus wethouder Bert Frings.

Het college vindt het maatschappelijk niet te verantwoorden om meer geld voor de tunnel uit te trekken, gezien het beperkte gebruik van deze passage (circa 30 personen per dag).

Besluitvorming

Op 13 januari wordt het voorstel behandeld in de algemene commissie. Op 27 januari neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Dit voorstel is het sluitstuk van het project om alle onbeveiligde spoorwegovergangen in Winterswijk af te sluiten dan wel te beveiligen. Dit najaar heeft ProRail de openbare spoorweg¬overgangen aan de Huttenweg en Veldhorstweg beveiligd met automatische halve overwegbomen (AHOB). De spoorwegovergangen aan de Vreehorstweg, Klandermansweg en Greversweg zijn definitief afgesloten. Daarnaast zijn er nog eens zes particuliere overgangen afgesloten.