Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een gedeelte van de algemene begraafplaats over te dragen aan de islamitische gemeenschap in Winterswijk. In januari neemt de raad hierover een besluit.

Met dit raadsvoorstel geeft het college gehoor aan een langgekoesterde wens van de islamitische gemeenschap. Wethouder Bert Frings: “In Winterswijk vinden we dat iedereen zichzelf mag zijn en in vrijheid moet kunnen leven. Dat betekent ook dat we mensen die een bepaald geloof aanhangen de mogelijkheid moeten bieden om hun nabestaanden te kunnen begraven volgens de gebruiken en tradities die horen bij hun geloof.”

Eeuwigdurende grafrechten

De islamitische graftraditie gaat uit van eeuwigdurende grafrechten die nooit verstoord mogen worden. Wettelijk gezien is dat niet mogelijk op een algemene begraafplaats, maar alleen op een bijzondere begraafplaats. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om de grond van het huidige islamitische deel op de algemene begraafplaats in Winterswijk aan te wijzen als bijzondere begraafplaats.

Overdracht beheer, onderhoud en administratie

Als de gemeenteraad in januari instemt met het voorstel draagt de gemeente Winterswijk het islamitische gedeelte van de begraafplaats over aan het daarvoor opgerichte Kerkgenootschap Nederlands Islamitische Waqf. De verantwoordelijkheid voor het beheer, onderhoud en de administratie van de islamitische begraafplaats komt dan volledig bij de islamitische gemeenschap te liggen.

Islamitisch gedeelte algemene begraafplaats

In 2018 is de algemene begraafplaats in Winterswijk op wens van de islamitische gemeenschap uitgebreid. Naast de mogelijkheid tot natuurbegraven is op de begraafplaats ook een islamitisch gedeelte toegevoegd. Het college hecht nadrukkelijk aan het maatschappelijk belang en de noodzaak van een islamitische begraafplaats. Het in rekening brengen van reeds gemaakte inrichtingskosten past daar naar het oordeel van het college niet bij.