Het beoogde college van Winterswijk heeft in het coalitieakkoord een aantal zaken nogal stellig benoemd. Cultuurkwartier en bezoekerscentrum Steengroeve zullen worden gerealiseerd, het centrum voor ouderen zal er komen, net zoals een centrum voor volwasseneneducatie. Er komen meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en men blijft zoeken naar de mogelijkheid van een experiment met het basisinkomen. Verder zal er veel aandacht zijn voor de zogenoemde verstening van tuinen van woonhuizen. Door die verstening trekt bijvoorbeeld bij heftige regenval het water minder snel de grond in, waardoor er een grotere kans is op wateroverlast. Vrijwel zeker gaat de Onroerende Zaak Belasting omhoog: het nu lopende akkoord spreekt van fixatie in deze collegeperiode, het nieuwe akkoord stelt fixeren op het niveau van 2021 voor. Dat kan betekenen dat de OZB de komende twee jaren nog zou kunnen stijgen.