De Winterswijkse Energietafel heeft donderdag 26 oktober zijn advies over een passende energiemix voor Winterswijk aangeboden aan wethouder Rik Gommers. De energiemix bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet leiden tot een energieneutraal Winterswijk in 2030.

 

De Energietafel is de afgelopen weken drie keer bijeengeweest om te praten over de energiemix. Zo´n twintig vertegenwoordigers van Winterswijkse belangenorganisaties en professionele partijen hebben hieraan deelgenomen. Gezamenlijk hebben zij een advies voor de gemeente opgesteld.

 

Hans Bax, kwartiermaker van de Energietafel, vat het verloop als volgt samen: “Er is veel verantwoordelijkheidsgevoel bij de Energietafel. De bijeenkomsten zijn goed verlopen. Men heeft goed naar elkaar geluisterd. En er is enorm veel kennis aanwezig. Dat allemaal heeft geleid tot een advies van de Energietafel dat unaniem en concreet is.”

 

Advies Energietafel

Het overgrote deel van de Energietafel onderschrijft de doelstelling om Winterswijk in 2030 energieneutraal te maken en adviseert het college fors in te zetten op energiebesparing. Als alle inwoners en bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen, moet in 2030 tot wel 35 procent worden bespaard. Daarnaast moet er veel meer schone stroom worden opgewekt. De Energietafel ziet voor Winterswijk grote kansen om die op te wekken met zon door het plaatsen van zonnepanelen op daken. In het buitengebied moet het mogelijk zijn om de komende vijf jaar 50 hectare zonnepark te realiseren.

 

De energiemix is een dynamisch instrument. Nieuwe ontwikkelingen (techniek, nationaal beleid, economie) zijn van invloed op de weg naar energieneutraliteit en maken dat de energiemix periodiek moeten worden geactualiseerd. De Energietafel wil in dat proces een rol blijven spelen om Winterswijk energieneutraal te maken: gevraagd en ongevraagd adviseren, meewerken aan de uitwerking van de thema’s, kennis en netwerk inbrengen én de achterban mobiliseren.

 

Naast het advies van de Energietafel heeft een extern bureau in de zomerperiode een inhoudelijk onderzoek uitgevoerd naar de feiten en bouwstenen voor een passende energiemix. Aan het bureau is gevraagd inzichtelijk te maken wat het verbruik in Winterswijk nu eigenlijk is, wat de kansen voor besparing zijn, wat de kansen voor schone opwek van energie zijn en om een advies uit te brengen hoe Winterswijk in 2030 energieneutraal kan worden. Dit onderzoek bevat feitelijk de bouwstenen voor een passende energiemix.

 

Besluitvormingstraject

In november bepaalt het college van burgemeester en wethouders zijn standpunt over  een passende energiemix voor Winterswijk. Op 30 november worden de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd aan de raadscommissies. Op 6 december wordt het raadsvoorstel voor de energiemix behandeld in de commissie Ruimte. In de raadsvergadering van 21 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

 

Het advies van de Energietafel en het feitenrapport van het externe bureau zijn te vinden op www.winterswijk.nl.