Gert Jan te Gronde

Gert Jan te GrondeWINTERSWIJK – B en W van Winterswijk hebben een sluitende begroting voor 2017 opgesteld, waar geen lastenverzwaring voor de burgers uit resulteert.

De programmabegroting is ook tot en met 2020 structureel sluitend. Wel zijn verschillende posten, zoals de kosten van de omvorming van sociale werkvoorziening Hameland, de kosten van nieuw beleid en de plannen voor stedelijke herverkaveling nog onzeker.

 De begroting van de gemeente Winterswijk wordt de komende jaren ook steeds lager, met dalende inkomsten en uitgaven. Belangrijkste oorzaak daarvan is volgens wethouder Gert-Jan te Gronde de negatieve ontwikkeling van het gemeentefonds, het potje van het Rijk waar de gemeente verreweg de meeste van haar inkomsten uit krijgt (komend jaar 61 van de 85 miljoen euro). Oorzaak van die daling is de herijking van het fonds waarbij de vier grote steden meer geld krijgen. Verder neemt de gemeente een deel van het oude Hameland-personeel over, waardoor ook die uitkeringen in de begroting terugkomen.

 

 

Krimp 

De door het CBS voorziene bevolkingskrimp (2000 inwoners minder tot 2030) heeft B en W nog niet ingecalculeerd in de meerjarenbegroting, aldus Te Gronde. “Op termijn zal de krimp wel effect hebben, maar voor de komende vier jaar blijft de bevolking nog redelijk op peil. De bewoners van het AZC tellen daarbij ook mee.”

 

Verpaupering

De gemeente wil leegstand van woningen, winkels en andere panden en dreigende verpaupering zoveel mogelijk tegengegaan. Het college wil dat aanpakken met het project Stedelijke Herverkaveling. Voor komend jaar is daarvoor een eerste bedrag van een half miljoen euro opzijgelegd. Daarmee zouden bijvoorbeeld leegstaande panden kunnen worden gesloopt of opgekocht, zodat er beweging komt in de onroerendgoedmarkt.  

 

De aanleg van glasvezel in het buitengebied wordt in 2017 gerealiseerd. De digitale bereikbaarheid van Winterswijk wordt hierdoor sterk verbeterd, wat volgens de gemeente een positieve weerslag op de lokale economie zal hebben. De verblijfsrecreatie krijgt een impuls door de toeristenbelasting te verlagen in 2017.

Lasten

De lasten voor de inwoners en bedrijven blijven – op de met de raad afgesproken inflatiecorrectie na – gelijk. Zoals gisteren gemeld gaat de afvalstoffenheffing iets omlaag. De vaste heffing daalt met 5 euro naar 150 euro, maar de rioolheffing gaat met 2,70 euro omhoog. Het gebruik van de reststoffencontainers blijft op 1,25 euro per keer.

De leningenportefeuille daalt van € 93,5 miljoen in 2017 naar € 84,5 miljoen in 2020.

 

 

Naast deze speerpunten zijn meer plannen in de programmabegroting opgenomen. Deze zijn verdeeld over zestien

programma’s: van energie en duurzaamheid tot cultuur en erfgoed, van blusvijvers tot een vernieuwingsfonds wonen.

Krap

In de perstoelichting zei Te Gronde vanochtend dat de ruimte voor nieuw beleid niet alleen financieel krap is, maar dat ook het ambtenarenapparaat bij nieuw beleid misschien uitgebreid moet worden. De afgelopen jaren is daar juist ‘met de kaasschaaf’ op bezuinigd. “We zitten nu over de hele linie vrij krap in de bezetting, dus we moeten kijken of we dan extra formatieplaatsen moeten creëren”.