In september is de Winterswijkse SP-fractie bij de bewoners bij de kruising Bataafseweg – Steengroeveweg langs gegaan om de meningen te peilen over de (on)veiligheid van deze kruising.

Het bleek dat men blij was zijn of haar mening te kunnen geven. Geëmotioneerd gaf men aan dat er klaarblijkelijk in het geheel niet naar hen werd geluisterd, en dat men het gevoel had dat men niet serieus werd genomen.

De SP-fractie is geschrokken van deze reactie. “Deze is echter wel degelijk te begrijpen omdat vrijwel elk huisgezin in de afgelopen tijd wel een geval van aanrijding of bijna aanrijding heeft meegemaakt. Eén gezin had een aanrijding meegemaakt van meerdere personen, waarvan één met ernstig letsel. De aanrijdingen zelf op dit levensgevaarlijke punt hebben voor de direct betrokkenen al genoeg traumatische gevolgen. Daar komen de ervaringen van de bewoners dan nog bij.” 

De SP-fractie is al langere tijd bezig deze situatie bij het college onder de aandacht te krijgen, en is daarom blij dat wethouder Gommers op de commissievergadering van 7 oktober stelde dat “het zo niet langer kan”. Omdat bij het aanleggen van het nieuwe fietspad aan de Bataafseweg het kruispunt toch al op de schop wordt genomen, kan de problematiek van de kruising volgens Gommers meteen worden meegenomen. Een kanttekening is wel dat nog wat dient te gebeuren in het kader van het verwerven van grond, en dat dit uiteraard tijd kost.

De SP-fractie is van mening dat dit geen probleem moet zijn: “Het fietspad komt er hoe dan ook.  Waarbij de kruising toch dient te worden aangepakt, immers het fietspad moet er op worden aangesloten.” De SP stelt daarom voor om nu alvast het kruispunt aan te pakken, waarbij rekening kan worden gehouden met de aanleg en loop van het latere fietspad. 

“De omwonenden en uiteraard het verkeer dat gebruik maakt van deze kruising hebben recht op een veilig kruispunt. Het kán en mág niet zo zijn dat deze extreem gevaarlijke situatie langer dan strikt noodzakelijk blijft bestaan.  Voor de SP-fractie heeft de aanpak van dit kruispunt derhalve de grootste prioriteit”.