Het is erg droog. Het neerslagtekort is momenteel opgelopen naar hoogte die gemiddeld eens in de 20 jaar voorkomt.  De droogte leidt tot dusver nog niet tot grote problemen. Waterschap Rijn en IJssel is extra alert op onder andere problemen met de waterkwaliteit.

 

Het waterschap houdt het water zoveel mogelijk vast in beken en sloten met behulp van  stuwen. Het waterpeil in de Oude IJssel is zelfs wat extra verhoogd om een buffer te creëren. Vanuit het Twentekanaal wordt water ingelaten in delen van de Berkel en de Schipbeek. Enkele vispassages zijn afgesloten om te voorkomen dat het weinige water wat er in die beken nog is wegstroomt via de vispassage.

Het waterschap adviseert alleen te zwemmen in officiële zwemwateren, die te vinden zijn via www.zwemwater.nl. Alleen van de officiële zwemwateren wordt structureel de waterkwaliteit gecontroleerd. Blauwalgen en riool overstorten na stortbuien kunnen leiden tot een slechte waterkwaliteit in beken en rivieren.  Op www.zwemwater.nl kunt u de waterkwaliteit van uw favoriete zwemwater bekijken en ook meldingen of klachten doorgeven via de zwemwatertelefoon. Het waterschap benadrukt dat springen of duiken van stuwen en bruggen gevaarlijk is en daarom verboden. Komend weekeinde wordt hierop extra gecontroleerd.

Er geldt (nog) geen beregeningsverbod of algeheel onttrekkingsverbod van oppervlaktewater. Agrariërs met een onttrekkingsvergunning kunnen dus nog beregenen met oppervlaktewater. Zij mogen dit zolang de watergang nog water afvoert. Dit betekent dat er eerst gecontroleerd moet worden of er nog water stroomt over de eerstvolgende stroomafwaarts gelegen stuw. Vergunninghouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Stroomt er geen water over de stuw, dan moet de onttrekking worden gestaakt. Het waterschap is hierop alert en voert controles uit, zeker in de gebieden waar nog weinig water aanwezig is.

De eerste meldingen van vissterfte komen nu binnen. Sommige vissen en andere waterdieren krijgen het moeilijk door het droogvallen van beken, de oplopende watertemperatuur, afnemende zuurstofconcentraties  en andere waterkwaliteitsproblemen. Zij zoeken hun heil in diepere en koelere wateren, maar weten die helaas niet altijd op tijd te bereiken. Ziet u grote getalen vissen in nood of veel dode vissen? Meldt het ons via 0314 369369. Indien mogelijk treffen wij maatregelen. Van het afsluiten van de vispassages hebben vissen geen last, want het vistrekseizoen is grotendeels voorbij.

Onze dijken hebben weinig last van de droogte. In tegenstelling tot voornamelijk de  waterschappen in het westen en noorden van ons land zijn er in het beheergebied van Rijn en IJssel geen dijken met veen in de ondergrond die voor sterkteproblemen kunnen zorgen. Wel kan eventueel oponthoud ontstaan bij beweegbare bruggen voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Als gevolg van het uitzetten van brugdelen door  de extreme warmte kunnen er soms problemen ontstaan bij het bedienen van de brug.