Als het aan de colleges van B&W van de vijf deelnemende Hame-land-gemeenten ligt, dan wordt het sociale werkvoorzieningschap opgeheven. Belang-rijkste reden is de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015. De vijf gemeenten (Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Haaksbergen) gaan deze wet niet samen uitvoeren, waarmee het bestaansrecht van Hameland ontbreekt. Dit besluit ligt in het verlengde van de in 2013 vastgestelde notitie ‘Hameland in transitie’.

Op dit moment werken er bij Hameland ruim 1.500 SW-medewerkers, waarvan circa 1.300 met een vast dienstverband. Voor medewerkers met een Wsw-indicatie en een vast dienst-verband verandert er qua arbeidsvoorwaarden niets. Als Hameland wordt opgeheven, dan betekent dat niet dat zij zonder werk of loon komen te zitten. De vijf gemeenten zijn verplicht om de bestaande rechten en plichten te respecteren. Feitelijk worden de gemeenten vanaf 1 januari 2016 weer zelf werkgever van de SW-medewerkers, die ook in deze nieuwe situatie begeleid worden in en naar werk. Het huidige aantal SW-medewerkers daalt door natuurlijk verloop overigens tot en met 2019 met ongeveer 350 medewerkers, omdat de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) op slot is gegaan.

Het kaderpersoneel (62 fte) van Hameland krijgt zoveel mogelijk een plek in de nieuwe uit-voeringsorganisatie(s), maar niet iedereen zal zijn baan behouden. De vijf gemeenten willen met de aanpassingen op termijn geld besparen. Het uiteindelijke doel is om de Participatie-wet in de toekomst budgetneutraal uit te voeren. Met de ontmanteling van Hameland is naar
verwachting 10,5 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag kan fors lager uitvallen, als het meren-deel van het huidige kaderpersoneel in de nieuwe uitvoering wordt geplaatst.

Het opheffen van Hameland gaat zorgvuldig gebeuren. Daarom is er een transitieplan opge-steld, dat de stappen in de gefaseerde ontmanteling beschrijft. De vijf gemeenten hebben tot 1 januari 2017 nodig om de uitvoering van de Wsw op een andere manier te organiseren. Het hele opheffingsproces neemt bij elkaar ongeveer twintig maanden in beslag. Met iedere SW-medewerker zal in het najaar van 2015 een toekomstgesprek worden gepland om het nieuwe werkgeverschap goed te regelen. In mei 2015 worden de SW-medewerkers via me-dewerkersbijeenkomsten nader geïnformeerd. De directeur van Hameland zal daarnaast op basis van de Wet op de ondernemingsraden advies vragen aan de ondernemingsraad.

De gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kopen de begeleiding van de SW-medewerkers die gedetacheerd zijn per 1 januari 2016, of zoveel eerder als mogelijk, hoogstwaarschijnlijk in bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Het is de bedoeling dat de werkcoaches van Hameland zo veel als mogelijk gekoppeld blijven aan de SW-medewerkers. De gemeente Haaksbergen zal later dit jaar besluiten door wie de gedeta-cheerde SW-medewerkers uit deze gemeente vanaf 1 januari 2016 worden begeleid. De gemeente Haaksbergen heeft vorig jaar overigens al besloten om qua arbeidsmarkt voor de Regio Twente te kiezen.

Het onderdeel dat werk biedt aan alle SW-medewerkers die (nog) niet zijn gedetacheerd (werken binnen), blijft uiterlijk tot 1 januari 2017 onder de gemeenschappelijke regeling Ha-meland bestaan. De gemeenten gaan nog bepalen op welke wijze ze ‘werken binnen’ willen gaan organiseren. De verwachting is dat de vijf individuele gemeenten nog voor de zomer een besluit nemen over het transitieplan. Uiteindelijk beslissen de gemeenteraden van de vijf gemeenten of Hameland daadwerkelijk wordt opgeheven.