Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de tijdelijke ophoging van de opvangcapaciteit in het Azc Winterswijk met 100 extra plaatsen voort te zetten tot 1 april 2017. Hiermee wordt niet tegemoetgekomen aan de wens van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat de tijdelijke toestemming tot ophoging graag omgezet ziet in een permanente uitbreiding.

Het college onderkent het belang van het COA, maar wil op dit moment nog geen besluit nemen over een permanente ophoging van het aantal asielzoekers op het Azc. Op basis van een enquête onder de buurtbewoners stelt het college de raad voor de huidige toestemming tot ophoging met twee jaar te verlengen.

Het college en de gemeenteraad hechten groot belang aan het draagvlak voor het Azc in de buurt. Om die reden is aan de tijdelijke ophoging de voorwaarde verbonden dat er onderzoek gedaan zou worden naar de ervaringen van de buurtbewoners. Dit is gebeurd door het persoonlijk enquêteren van de buurtbewoners in oktober 2014 en februari 2015.

Uit het buurtonderzoek van oktober 2014 blijkt dat 36% van de 184 respondenten overlast heeft ervaren van het Azc. 25% hiervan heeft een toename van overlast ervaren sinds de ophoging van de opvangcapaciteit. De overlast bestaat vooral uit bellende Azc-bewoners, spelende en gevaarlijk fietsende kinderen op straat en geluidsoverlast.

Bijna een kwart van de respondenten heeft in oktober 2014 aangegeven, dat zijzelf of één van de leden van het huishouden wel eens een onveilig gevoel ervaart door het aanwezigheid van het Azc. Bij 13% is het gevoel van onveiligheid toegenomen sinds de uitbreiding. In februari 2015 gaf 15% van de ondervraagden aan een gevoel van onveiligheid te ervaren. Met name de huidige samenstelling van de bewoners lijkt hieraan debet te zijn. Door de grote hoeveelheid (jonge) mannen, die vaak in groepen rondlopen en hun eigen taal spreken, voelen sommige omwonenden zich onveilig.

Het Azc heeft al een aantal maatregelen getroffen zoals het aanbrengen van een WiFi-hotspot op het terrein en fietslessen voor kinderen, die moeten leiden tot vermindering van de overlast. De komende tijd wordt het WiFi-netwerk verder uitgebreid, onder andere in de woongebouwen. Daarnaast wil het COA de uitstraling van de gebouwen verbeteren.

Het COA heeft het gemeentebestuur november 2013 gevraagd de opvangcapaciteit in het Azc Winterswijk te mogen uitbreiden van 400 naar 500 opvangplaatsen. Het COA kampte met een capaciteitsprobleem als gevolg van een verhoogde instroom en een vertraagde uitstroom van asielzoekers. Op 30 januari 2014 besloot de gemeenteraad een uitbreiding van het aantal asielzoekers op het Azc Winterswijk met 100 opvangplaatsen tijdelijk toe te staan tot 1 april 2015. Het college van B en W stelt de raad nu voor deze tijdelijke uitbreiding met twee jaar te verlengen. Op 30 april 2015 neemt de raad hierover een besluit.