Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Siloterrein in procedure te brengen. Het braakliggende terrein aan de Landbouwstraat wordt door Koopmans Projecten B.V. ontwikkeld.

Op 30 januari van dit jaar stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan Siloterrein vast. De herontwikkeling van het Siloterrein bestaat uit de realisatie van een appartementengebouw met maximaal 30 woningen, een supermarkt en een gebouw voor kantoren en/of maatschappelijke voorzieningen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang 30 april 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor van Winterswijk, Stationsstraat 25. Het plan kan ook worden bekeken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tot en met 10 juni 2014 kunnen bij de gemeenteraad zienswijzen worden ingediend over het ontwerp bestemmingsplan Siloterrein. Als de procedure volgens planning verloopt kan het bestemmingsplan in september 2014 door de gemeenteraad worden vastgesteld.