Ouderenorganisaties binnen de gemeente Winterswijk en Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur, hebben de intentie naar elkaar uitgesproken om in de nabije toekomst nauw te gaan samenwerken. Om dit voornemen te bekrachtigen wordt er op woensdag 12 maart, 15.00 uur, een intentieverklaring ondertekend door de betrokken partijen. Naast Boogie Woogie zijn dat de ouderenbonden K.B.O., A.N.B.O., P.C.O.B. en de ouderenvereniging WentersPlus en Stichting Ouderen Actief (STOA).

 

De lokale ouderenorganisaties stellen vast dat het regeringsbeleid er op gericht is om ouderen meer en langer thuis te laten wonen. Daarnaast worden welzijnswerk, allerlei voorzieningen voor ouderen en (gezondheids)zorg door de centrale overheid gedelegeerd naar gemeenten.

Onder ouderen (zeker in kleinere, op elkaar gerichte gemeenschappen) is toenemend behoefte aan gezamenlijke activiteiten. De ouderenorganisaties willen de leefbaarheid in Winterswijk en omgeving graag behouden, vergroten en verbeteren. Het is belangrijk om activiteiten centraal te kunnen aanbieden en daarom is er behoefte aan een meer centraal gelegen accommodatie die laagdrempelig is. Omdat de in te zetten middelen beperkt zijn willen ouderenbonden en verenigingen als één aanspreekpunt optrekken richting beleidsmakers en –bepalers.

Boogie Woogie heeft van de gemeente de opdracht gekregen om haar accommodatie zo veel als mogelijk kostendekkend en bedrijfseconomisch verantwoord te exploiteren. Binnen het gebouw is mogelijk ruimte om (grotendeels) aan de door de ouderenorganisaties geuite wensen te kunnen voldoen.

Constructief overleg tussen de partijen heeft geleid tot het opstellen van een intentieverklaring. Hierin is opgenomen dat partijen gezamenlijk een behoefte onderzoek zullen doen naar de wensen van de ouderenorganisaties. Aansluitend zal een haalbaarheidsonderzoek ingesteld worden naar de wijze waarop de wensen/plannen binnen de muren van het bestaande instituut te realiseren zijn. Partijen zullen proberen politiek draagvlak voor de plannen te verwerven.

Boogie Woogie zal zich sterk maken voor de realisatie van een integraal activiteitencentrum voor cultuur en ontspanning en daarbij, voor zover mogelijk, rekening houden met de wensen van de ouderen om te komen tot een senioren ontmoetingsplek. Een eventuele gedeeltelijke verbouwing van het huidige centrum is  daarbij bespreekbaar.

Ouderenorganisaties zullen zich beijveren om zoveel mogelijk  activiteiten onder te brengen in ruimten van het integraal activiteitencentrum. Zodra de benodigde financiering gerealiseerd is, zal een meerjarige overeenkomst worden opgesteld. Dit zal  afhankelijk zijn van de met de gemeente Winterswijk overeengekomen toekomstplannen.

Beide partijen zijn blij met de intentieverklaring die een goede stap betekent in een samenwerking die vooruitloopt op toekomstige ontwikkelingen