Jongeren en ouders in Gelderland, verenigd in de Cliëntenraad en het Jongerenplatform Bureau Jeugdzorg Gelderland en Stichting Oudernetwerk Jeugdzorg, maken zich zorgen om de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg. De nieuwe Jeugdwet hevelt per januari 2015 de verantwoordelijkheden van Jeugdzorg over van Rijk en Provincie naar de gemeenten. De gemeenten ontwikkelen nu eigen beleidskaders om de Jeugdzorg lokaal in te richten.

Gepleit wordt voor een verankering van de ondersteuningsbehoeften van jongeren en ouders in het nieuwe jeugdzorgbeleid. Dit is niet alleen in het belang van cliënten, maar ook in belang van gemeenten en jeugdzorginstellingen: “Als je goed naar jongeren en ouders luistert kun je als beleidsmaker, ambtenaar, gemeente of jeugdzorginstelling aanzienlijk besparen op tijd en geld”, aldus de cliënten.

“Handen in één voor Jeugd met Toekomst” met dit motto zijn de cliëntvertegenwoordigers in gesprek gegaan met gemeenten en bestuurders.

Doel is de wensen van jongeren en ouders in de Jeugdzorg in te bedden in beleidsvisies die gemeenten ontwikkelen. In elke subregio van Gelderland is een bijeenkomst georganiseerd om het statement, gebaseerd op ervaringen en op zienswijzen tot
verbetering, kenbaar te maken aan bestuurders, raadsleden en beleidsmakers.

Dit statement is te vinden op de website van het project: www.handenin1.nl Centraal daarin staan de waarden respect, rust, vertrouwen, transparantie, eenvoud in veiligheid en verbinding. In deze bijeenkomsten is vanuit cliëntperspectief een terugkoppeling gegeven op de concept beleidsnotities van gemeenten.

Daarbij is dit beleid via een checklist getoetst op de centrale waarden die voor cliënten belangrijk zijn. In bijna alle subregio’s bleek, dat er goede intenties zijn. Maar de duiding van de beoogde resultaten nog onvolledig is, ook nog onvoldoende geborgd is en daarmee sluit het beleid nog niet aan op de behoefte van de cliënt. Op de website geven de jongeren en ouders een aantal aanbevelingen voor verbetering.

Om gemeenten nog meer inzicht te geven in de ondersteuningswensen van kinderen en (hun) ouders, hebben de cliëntorganen daar via beeld en geluid vorm aan gegeven. Deze film is ook te zien op www.handenin1.nl. Op dezelfde website staat een checklist, die raadsleden kunnen invullen om het beleidsplan Jeugdzorg vanuit het perspectief van jongeren en ouders te beoordelen.