Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan Siloterrein Winterswijk vast te stellen. Deze plannen zijn de basis voor het op te stellen bestemmingsplan Siloterrein.Het braakliggende terrein aan de Landbouwstraat wordt door Koopmans Projecten B.V. ontwikkeld. Het programma, de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de beeldkwaliteit zijn met de gemeente afgestemd.

Volgens het stedenbouwkundig plan worden op het Siloterrein 25 à 30 appartementen gebouwd en een supermarkt. Het gaat om een supermarkt die nu elders in Winterswijk is gevestigd, maar wordt verplaatst naar het Siloterrein. In de toekomst wordt ook het zuidelijk gedeelte van het gebied bebouwd. Op dit moment is er nog geen concreet plan. Daarom krijgt de locatie een flexibele bestemming, met uitsluiting van detailhandel.

In september van dit jaar werden de plannen door Koopmans Projecten B.V. gepresenteerd aan de buurtbewoners. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de verwachte verkeerstoename en -afwikkeling de belangrijkste aandachtspunten van de planontwikkeling zijn. Het Stedenbouwkundig Plan Siloterrein is na overleg met Koopmans Projecten B.V. aangepast op het onderdeel verkeer en parkeren.

Uit het onderzoek naar de verkeerstoename blijkt dat de bestaande wegen de verwachte verkeerstoename kunnen verwerken. Om de verkeersveiligheid en -afwikkeling te verbeteren zijn twee concrete maatregelen voorgesteld. De eerste maatregel is het verbieden van links afslaand verkeer naar de Landbouwstraat vanaf de Misterweg. De tweede maatregel is een aanpassing van het kruispunt Tuunterstraat/Landbouwstraat. Om de doorstroming van (vracht)verkeer op dit kruispunt te verbeteren is voorgesteld het plateau te verwijderen en de bocht te verruimen. De Tuunterstraat wordt vanuit de richting Gasthuisstraat hierop als een inrit aangesloten. Door deze maatregel is de bocht voor vrachtauto’s beter te berijden en neemt de ervaren overlast van de omwonenden met betrekking tot trillingen en geluid af.

Buurtbewoners en andere belangstellenden kunnen het gewijzigde plan bekijken tijdens een inloopmiddag op maandag 13 januari 2014. De inloop start om 15.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig.

Het Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan Siloterrein Winterswijk worden op woensdag 15 januari 2014 behandeld in de Commissie Ruimte. De gemeenteraad beslist over het vaststellen van de plannen op donderdag 30 januari 2014. Als de gemeenteraad de plannen vaststelt, wordt het bestemmingsplan Siloterrein opgesteld. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen over de planontwikkeling op het Siloterrein.