Op 28 november heeft de gemeenteraad van Winterswijk het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 (GRP) vastgesteld. De gemeente is wettelijk verplicht een GRP vast te stellen. Het GRP is een beleidsplan voor een periode van vijf jaar. Het GRP 2014-2018 beschrijft op welke wijze de gemeente Winterswijk de komende jaren  invulling geeft aan de gemeentelijk taak van aanleg, beheer en onderhoud op het gebied van de rioleringsvoorzieningen. De rioolheffing blijft de aankomende jaren ongewijzigd.

Het gaat in het GRP naast de zorgplicht voor afvalwater ook om de zorgplichten voor hemel- en grondwater. Het GRP geeft een evaluatie van de afgelopen planperiode en omschrijft de technische en strategische activiteiten die de gemeente de komende jaren van plan is uit te voeren. Met deze activiteiten vervult de gemeente Winterswijk op een financieel en maatschappelijk verantwoorde wijze haar zorgplichten.

Speerpunten GRP
Particuliere eigenaren, gemeente en waterschap hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden in het treffen van maatregelen op het gebied van riolering en afwatering. In het GRP staan deze verantwoordelijkheden en rollen uitgeschreven. Vooruitkijkend naar de komende planperiode liggen de speerpunten bij de thema’s ‘realisme in ambities, effectief en doelmatig’ en ‘samenwerking’.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de reductie van de vuile lozingen op het oppervlaktewater door de rioolstelsels om te bouwen naar een apart regenwater- en vuilwaterriool. De doelstellingen die met het waterschap zijn afgesproken zijn met deze duurzame maatregelen inmiddels ruimschoots bereikt. Het verder ombouwen van de resterende gemengde stelsels is heroverwogen, waarbij is gekozen voor het leveren van een adequate inspanning. Eerder gedane investeringen voor bijvoorbeeld het leggen van een hoofdafvoerleiding of het maken van een retentievijver worden door deze keuze benut.

Het huidige onderhoudsniveau en het daaruit voortvloeiende kwaliteitsbeeld voor de openbare ruimte wordt als ruim voldoende tot goed ervaren. Sommige onderdelen worden de komende jaren herijkt in aansluiting op onderzoeken binnen de samenwerking in de regio Achterhoek+. Dit om kansen, om nog effectiever en doelmatiger te werken te benutten. Net zoals de afgelopen jaren zullen in de aankomende planperiode de kosten in alle projectfases waar mogelijk worden gereduceerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Bestuursakkoord water, een door de landelijke overheid met waterschappen en gemeenten overeengekomen richtlijn.

Evaluatie
Gelijktijdig met het hemelwater afkoppelen is bij weg- en wijkreconstructies integraal gewerkt, waar alle disciplines zoveel mogelijk bij betrokken zijn. Inmiddels is meer dan de helft van de stelsels omgebouwd. Voor de berging van het afgekoppelde regenwater zijn in samenwerking met het waterschap retentievijvers aangelegd, waarvan Park Berkhof in het centrum van Winterswijk grenzend aan het park Scholtenbrug een mooi voorbeeld is. De vijvers zijn na realisatie overgedragen aan het waterschap voor beheer en onderhoud.

Gerealiseerde retentievijver Park Berkhof
Kleinschalige taken op het gebied van riolering en water zijn per 1 januari 2011 overgegaan naar ROVA. De afdeling Openbare Ruimte, team Beheer, van de gemeente Winterswijk voert de regie. Verder was het optimaliseren van het digitale inzicht in het areaal een belangrijke ambitie. Inmiddels is goed bekend wat er buiten aanwezig is, wat de toestand hiervan is en hoe de systemen functioneren, zodat de strategie van onderhoud verder kan worden verbeterd.

Rioolheffing blijft weer gelijk
De gemeente Winterswijk heeft er mede vanwege de aanhoudende recessie voor gekozen om de rioolheffing in de komende jaren, net zoals in de afgelopen planperiode, weer niet te laten stijgen. De gemiddelde rioolheffing van € 286 per aansluiting in 2013 is ook op de middellange termijn kostendekkend. Wel is afgesproken jaarlijks op inflatie te corrigeren. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de daadwerkelijke hoogte van de rioolheffing per aansluiting wordt bepaald op basis van het drinkwaterverbruik, zoals al meer dan tien jaar gebruikelijk  is.

GRP op internet
Het complete Verbrede GRP 2014-2018 is binnenkort te vinden op de website van de gemeente Winterswijk.