Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de ontwikkeling van het plan De Vliertuin voorlopig te beperken tot de bouw van een multifunctionele accommodatie.Plan De Vliertuin voorziet in de bouw van een multifunctionele accommodatie (mfa), negen huurwoningen en acht koopwoningen aan de Hakkelerkamp in Winterswijk. In de mfa komen basisschool De Vlier, een sportzaal en een wijkvoorziening onder één dak. De sportzaal in de mfa vervangt sporthal Hazelder.

 

Als gevolg van de huidige omstandigheden op de woningmarkt is er op dit moment geen zicht op de daadwerkelijke realisatie van de woningen die in De Vliertuin zijn gepland. Door sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen wordt ook een geplande voorziening voor kinderopvang in de mfa voorlopig niet gerealiseerd. Het college en het betrokken schoolbestuur hechten echter aan een spoedige totstandkoming van nieuwe huisvesting voor De Vlier en een nieuwe sportvoorziening. De gemeente ziet zich daarom genoodzaakt de verdere planontwikkeling voor het gebied De Vliertuin voorlopig te beperken tot de mfa. Gemeente en schoolbestuur werken daarbij samen met woningcorporatie De Woonplaats die als bouwheer optreedt en ook de exploitatie van de nieuwe school en de wijkvoorziening op zich neemt. De Woonplaats investeert daarbij ook in de kwaliteit van de voorziening.

 

Omdat er voorlopig geen zicht is op woningbouw is er nu nog geen sprake van een grondexploitatie. Daardoor ontbreken de inkomsten die nodig zijn om de kosten voor het bouwrijp maken en het inrichten van de openbare ruimte rond de mfa te kunnen dekken. Daarvoor zullen andere dekkingsmiddelen moeten worden aangewezen. Om het financiële probleem zo klein mogelijk te houden heeft het college besloten de inrichting van de openbare ruimte rond mfa De Vliertuin zo sober mogelijk uit te voeren in afwachting van de toekomstige verdere gebiedsontwikkeling. Het college heeft daarvoor een taakstellend bedrag vastgesteld van 550.000 euro. Het college stelt de raad bij de 1e financiële prognose voor 2014 voor dit bedrag te dekken uit ISV-budget (250.000 euro), een vrijgevallen budget  voor de St. Jozefschool (100.000 euro) en het nog resterende bedrag (200.000 euro) ten laste  te brengen van de toekomstige grondexploitatie.

 

In overleg met de wijkbewoners heeft de gemeente voor het totale plangebied De Vliertuin een stedenbouwkundig kader opgesteld. Daarin zijn de ruimtelijke ambities voor het gebied neergelegd. Het college zal dat kader aan de raad ter vaststelling aanbieden. Het voorstel wordt behandeld in de raadscommissie Samenleving van 14 november 2013. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Binnenkort worden de buurtbewoners tijdens een informatiebijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken rond De vliertuin.