Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk is er in geslaagd de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting zonder nieuwe bezuinigingen aan te bieden voor de periode 2014-2017.De Programmabegroting 2014-2017 is de laatste begroting van deze bestuursperiode. Net als voorgaande jaren houdt het college vast aan een behoudend financieel beleid en een sobere begroting.

Structureel sluitende begroting

De meerjarenbegroting is structureel sluitend voor de jaren 2014 tot en met 2017. Er is in 2014 nog één keer een flink incidenteel tekort, maar dat is teruggebracht van ruim € 6 miljoen naar € 3,3 miljoen. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn de incidentele verliezen minimaal en worden ze gedekt door een structureel overschot zodat per saldo er geen tekorten meer zijn. Ook neemt vanaf 2016 de schuldenlast gestaag af. “Het beleid dat we de afgelopen jaren hebben ingezet, begint zijn vruchten af te werpen”, zegt wethouder Te Gronde. “Er zijn nog wel een aantal zaken niet zeker. Als gemeente krijgen we er een flink takenpakket bij door de decentralisatie van de jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet. Die overheveling van taken gaat gepaard met een fikse korting op het bestaande budget. Ook weten we nog niet precies of het Rijk nieuwe bezuinigingen voor de gemeenten in petto heeft.”

 

Lasten voor de burger nagenoeg gelijk

Het college heeft ervoor gekozen de burger zoveel mogelijk te ontzien. De belastingdruk voor de inwoners van Winterswijk blijft in 2014 nagenoeg gelijk. De belastingdruk wordt berekend door de verschuldigde onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing bij elkaar op te tellen. Wethouder Te Gronde: “Voor mensen met een huurwoning daalt de belastingdruk en voor mensen met een eigen woning stijgt deze licht. Maar als we rekening houden met de inflatie, dan neemt de belastingdruk ook voor huiseigenaren af. Per saldo blijft de belastingdruk voor onze inwoners nagenoeg gelijk.”

Winterswijk blijft investeren

Het college heeft in deze bestuursperiode stevig ingezet op het beperken van de uitgaven om de financiële positie van de gemeente Winterswijk te versterken. “Maar ondanks de tekorten hebben wij de afgelopen jaren ook flink geïnvesteerd in de algehele kwaliteit van Winterswijk. Voorbeelden daarvan zijn de investeringen in scholen, sportvoorzieningen en de Spoorzone. We blijven investeren in de doelen in de Toekomstvisie”, zegt wethouder Te Gronde. De gemeente blijft samen met haar maatschappelijke partners en partners in het bedrijfsleven werken aan projecten die voor de toekomst van Winterswijk van belang zijn, zoals het gezondheidspark bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Euregionaal bedrijvenpark Gaxel. Daarnaast blijft de gemeente de komende jaren investeren in een moderne, goed georganiseerde elektronische dienstverlening.

Actieve burger

Bij het opstellen van de begroting 2014 is de Kadernota, zoals die door de raad op 31 mei 2013 is vastgesteld, leidend geweest. Belangrijke rode draad in deze nota is dat de gemeente steeds meer een beroep doet op de actieve burger, die vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en solidariteit een bijdrage levert aan de samenleving. Wethouder Te Gronde: “De gemeente vervult steeds meer een ondersteunende rol. De invulling van deze nieuwe rol hebben we al opgepakt en geven we de komende jaren verder vorm. Dit wordt vooral zichtbaar in het sociale domein, maar ook voor de fysieke leefomgeving zullen we steeds vaker een beroep doen op de inzet van onze inwoners.”

 

Samenwerking in de regio

Het komende jaar wil het college ook inzetten op verdere samenwerking met andere gemeenten in de Achterhoek. “In het kader van de decentralisaties in het sociale domein dringt het Rijk sterk aan op samenwerking tussen de gemeenten. Daarnaast zullen we als gemeenten een gezamenlijk antwoord moeten formuleren op de demografische veranderingen die er op ons afkomen,” zegt wethouder Te Gronde.

Besluitvorming gemeenteraad

Vanaf 4 oktober staat de ontwerpbegroting op www.winterswijk.nl. Op 22 oktober wordt in het raadhuis een inspraakavond voor burgers, instellingen en bedrijven gehouden over de begroting. Op deze avond kan iedereen zijn opvattingen over de ontwerpbegroting kenbaar maken aan de aanwezige raads- en commissieleden. Op 30 en 31 oktober vergadert de gemeenteraad over de begroting.