Er komt geen UMTS-zendmast op het terrein Souilljee aan de Bataafseweg in Winterswijk. De ontheffing en vergunningverlening waartoe in maart 2011 was besloten is per direct ingetrokken. Een aantal omwonenden was van begin af aan fel gekant tegen de komst van de mast. Nadat men in eerste instantie bot had gevangen bij de rechtbank in Zutphen, werd eind vorig jaar tegen het besluit van de gemeente Winterswijk hoger beroep ingesteld bij de Raad van State in Den Haag. Alle registers werden opengetrokken om Vrouwe Justitia van het ongelijk van de Zutphense rechtbank te overtuigen. Met de massale financiële steun van buurtbewoners werden deskundigen ingeschakeld. Zo toonde een advies van de wetenschapswinkel van de Universiteit Twente aan dat een antennemast op de gewraakte locatie niet strikt noodzakelijk was en veel beter elders – verder van de woonwijk af – gerealiseerd kon worden.

 

 

Een “second opinion” welstandstoets van Stichting Ben&Gijs constateerde dat een mast op het bosperceel van houthandel Souilljee in strijd was met redelijke eisen van welstand. Het druiste daarmee in tegen een eerder gegeven advies. Via wetenschappelijke studies werd onderbouwd dat de straling van de antennes een potentieel gevaar vormde voor de in het gebied aanwezige vleermuizen. Tenslotte werd geconstateerd dat de uitspraak van de rechtbank Zutphen nogal wat juridische onvolkomenheden
bevatte en inhoudelijk niet concludent was.

Voor dinsdag 14 mei was de rechtszitting in Den Haag gepland. Zover is het echter niet gekomen. Vergunninghouder T-Mobile heeft zich op het allerlaatste moment uit de procedure teruggetrokken door de gemeente Winterswijk te verzoeken de reeds verleende vergunning ongedaan te maken. Volgens de officiële lezing van T-Mobile is de noodzaak voor een nieuwe mast komen te vervallen “vanwege de in december 2012 verworven nieuwe frequenties en de modernisering van reeds bestaande masten”. Echter, aangenomen moet worden dat het gedegen en vastberaden verzet van de bewoners voor de telecom-operator mede aanleiding is geweest om een gerechtelijke uitspraak te voorkomen.

Nu met de intrekking van de vergunning volledig aan de bezwaren van de bewoners tegemoet is gekomen, zal de Raad van State in deze zaak geen uitspraak meer doen. “Uiteraard waren we benieuwd geweest hoe over onze argumenten was geoordeeld, maar het is mooi geweest zo. Onze jarenlange strijd is niet voor niets geweest. Ons doel is bereikt. Er komt definitief geen mast.”,
aldus woordvoerder Erik Meinen, namens de bezwaarmakers.