Winterswijk – De aanpak van het straathoekteam in Winterswijk blijkt effectief te zijn bij de bestrijding van overlast door groepen jongeren. Het aantal overlastklachten is sterk gedaald en er worden aanzienlijk minder strafbare feiten in groepsverband gepleegd.

In Winterswijk was de afgelopen jaren sprake van een stijgende tendens van het aantal klachten over overlast door groepen jongeren. Daarbij ging het onder andere om klachten over geluidsoverlast en drank- en drugsgebruik. Ook werden steeds vaker strafbare feiten in groepsverband gepleegd, zoals diefstal, vernielingen en inbraak.

Met verschillende organisaties is in 2011 een plan van aanpak opgesteld om de overlast en toenemende strafbare feiten een halt toe te roepen. Deze aanpak bestond uit zowel repressieve maatregelen zoals een zerotolerancebeleid vanuit politie en justitie als preventieve activiteiten om te zorgen dat jongeren een stem hebben en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om verder te komen in hun leven.

Preventieve aanpak
Vanuit de preventieve aanpak hebben jongerenorganisaties eind 2011 besloten tot de oprichting van een straathoekteam. In het straathoekteam werken Lindenhout (Jekk), Iriszorg, Stichting Welzijn Winterswijk (SWW), Radar Uitvoering, politie en gemeente nauw met elkaar samen.

Het straathoekteam werkt met name preventief en richt de aandacht vooral op kwetsbare jongeren uit verschillende groepen van de samenleving. In het contact met jongeren wordt gesproken over welke ideeën en behoeften jongeren hebben als het gaat om een zinvolle vrijetijdsbesteding of waar ze tegenaan lopen bij het opgroeien. Met de jongeren wordt gekeken wat zij nodig hebben om verder te komen in hun leven.

Door vroegtijdig contact te leggen met deze jongeren, weet het straathoekteam wat er speelt en leeft onder de jongeren. Vanuit die situatie kan het straathoekteam  behoeften en hulpvragen vroegtijdig signaleren. Op deze manier wordt voorkomen dat overlast en risicovol gedrag verder toeneemt en dat jongeren lang rond lopen met een ondersteuningsvraag. Daar waar sprake is van jeugdoverlast zet het straathoekteam zich in om een bijdrage te leveren aan de verstandhouding burgers,  jongeren en organisaties. Hierbij ondersteunen zij het proces om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Zij spreken jongeren aan op hun gedrag, zoeken (groepen) jongeren actief op en ondersteunen burgers bij hoe om te gaan met jeugdoverlast. Bij jeugdoverlast maakt het straathoekteam met bewoners, jongeren en andere betrokken organisaties en partijen een plan van aanpak en om te zorgen dat overlast vermindert en dat jongeren elkaar toch kunnen ontmoeten.

Zerotolerancebeleid
Naast de preventieve aanpak van het straathoekteam zijn het afgelopen jaar meer acties ingezet om overlast en strafbare feiten te stoppen. Zo werd gesignaleerd dat jongeren vaak veel weten over strafbare feiten die gepleegd worden, maar angstig zijn hier melding van te maken. Stichting M heeft in samenwerking met politie en scholen workshops verzorgd om jongeren aan te sporen om desnoods anoniem te melding te maken.

Verder hebben huisbezoeken plaatsgevonden met bureau HALT en de wijkagent  bij jongeren en hun ouders thuis om zorgen over de jongeren met hen bespreekbaar te maken.
Door de combinatie van de preventieve aanpak van het straathoekteam en het zerotolerancebeleid van politie en justitie is het aantal overlastklachten is het afgelopen jaar gedaald en worden er aanzienlijk minder strafbare feiten in groepsverband gepleegd.

Het straathoekteam is eind 2011 gestart als een proefproject en kent op dit moment nog geen structurele financiering. Wethouder Ilse Saris van de gemeente Winterswijk is van plan door te gaan met het straathoekteam. “Het straathoekteam is een unieke aanvulling op de bestaande aanpak van overlast en jeugdhulpverlening in Winterswijk. Vanwege de succesvolle aanpak willen wij op termijn gelden vanuit de jeugdzorg inzetten voor de financiering van het straathoekteam”, aldus de Winterswijkse wethouder van Maatschappelijke Participatie en Zorg.

Straathoekteam landelijk in de belangstelling
De positieve resultaten van het straathoekteam in combinatie met de zerotolerance aanpak van politie en justitie zijn ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Burgemeester Thijs van Beem is met een groepje burgemeesters uitgenodigd om op 27 mei bij minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) over de werkwijze van het straathoekteam en de succesvolle ervaringen te vertellen. Deze burgemeestersbijeenkomst wordt georganiseerd door het Actieprogramma Problematische Jeugdgroepen. Het gaat om een ‘bestuurlijke conferentie risicojeugd en jeugdgroepen’ met ongeveer veertig burgemeesters, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de top van politie en OM.

Wat kunt u doen?
Wilt u in gesprek met jongeren? Het straathoekteam kan met u meedenken. Zij zijn bereikbaar via info@spotwinterswijk.nl.
Voor het oplossen van strafbare feiten in algemene zin is het altijd zinvol om hier melding van te doen. Dit kan door contact op te nemen met politie 0900 8844 of een anonieme melding te doen bij Stichting M. 0800 7000.