Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 26 maart 2013 besloten de raad voor te stellen in te stemmen met het ‘Huishoudelijke grondstoffenbeleidsplan 2013-2017’.

 

Het ‘Huishoudelijke grondstoffenbeleidsplan 2013-2017’ schetst een beeld van de gemeentelijke afvalzorg en hoe Winterswijk de komende jaren met waardevolle grondstoffen uit het huishoudelijk afval om zal gaan. De gemeente streeft naar een nagenoeg afvalloze samenleving waarbij de nadruk bij de afvalinzameling meer komt te liggen op de gescheiden inzameling van waardevolle grondstoffen uit het huishoudelijk afval. 

 

Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP), zal de gemeente zich meer moeten richten op het apart laten aanbieden van herbruikbare grondstoffen (GFT-afval, kunststoffen en oud papier). Ook uit sorteeranalyses is gebleken dat nog steeds een hoog percentage herbruikbare afvalstromen in het restafval voorkomen. Dit betekent dat veranderingen moeten worden aangebracht in de afvalinzamelingsstructuur. Op deze manier wil de gemeente inwoners stimuleren en beter faciliteren in het scheiden van afval.

 

Het nieuwe inzamelmodel wordt gefaseerd ingevoerd. Inwoners van de gemeente Winterswijk ontvangen op hun huisadres stapsgewijs informatie van ROVA (uitvoerder gemeentelijke afvalzorg) over aankomende veranderingen en wat de nieuwe werkwijze voor hen betekent. Ook publiceren de ROVA en de gemeente Winterswijk informatie in de gemeentepagina’s en op de website. Daarnaast worden inwoners actief betrokken bij de veranderingen in de afvalinzameling, bijvoorbeeld via bewonersbijeenkomsten.

 

Het voorstel is om in 2013/2014 voor de inzameling van oud papier gebruik te gaan maken van minicontainers. Vanaf 2015 worden ook kunststoffen via minicontainers ingezameld. Restafval wordt vanaf dat moment voor de bebouwde kom en kernen van het buitengebied verzameld in centraal geplaatste ondergrondse verzamelcontainers. Het buitengebied van Winterswijk, m.u.v. de kernen, behoudt een minicontainer voor het restafval maar de inzamelingsfrequentie gaat naar eens per vier weken. De inzamelingsstructuur van GFT-afval, en klein chemisch afval (KCA) blijft ongewijzigd. Ook de brengvoorziening voor grof tuinafval blijft bestaan. Om de service naar de burgers te verhogen wordt voorgesteld om aan de Leeghwaterweg een milieubrengstation te realiseren voor het brengen van grof huishoudelijk afval. Uit ervaringen elders in het land is gebleken dat door deze nieuwe werkwijze, inwoners meer gestimuleerd worden afval te scheiden en de hoeveelheid restafval kan worden verminderd. Voor de invoering van deze nieuwe werkwijze wordt in 2014 gestart met het omwisselen en chippen van containers.

 

Om inwoners te belonen voor het steeds meer scheiden van afval en de hoeveelheid restafval te verminderen, stelt het college aan de raad voor vanaf 2016 een systeem van betalen en belonen in te voeren. Dit betekent dat het totaal aan kosten voor een inwoners is opgebouwd uit vaste lasten en een variabel deel, gekoppeld aan het scheidingsgedrag. Dit beloningsmodel wordt verder uitgewerkt op basis van de resultaten van de nieuwe werkwijze in 2015.