De gemeente Winterswijk heeft zich aangesloten bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland om de georganiseerde misdaad effectiever te kunnen aanpakken.

 

Op 1 november 2012 stemde de gemeenteraad van Winterswijk in met de deelname aan het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost-Nederland (RIEC ON) per 1 januari 2013. Deze week tekende burgemeester Van Beem een landelijk convenant om de deelname van Winterswijk aan het RIEC ON te formaliseren. Het convenant vormt de juridische grondslag voor de onderlinge uitwisseling van informatie tussen de deelnemende partners.

 

Geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit

In het convenant zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en een groot aantal partners bij de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ook de samenwerking tussen de Regionale Informatie en Expertisecentra onderling en met het Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC) is in het convenant vastgelegd. Het LIEC ondersteunt de regionale expertisecentra op het terrein van de uitwisseling van informatie, beleidsmatige en regio-overstijgende taken en lCT-ondersteuning. Hiermee ontstaat een breed landelijk netwerk van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners (Douane, FIOD, Inspectie SZW, Koninklijke Marechaussee en IND) om de georganiseerde criminaliteit te effectiever te kunnen bestrijden.

Het RIEC ON ondersteunt gemeenten bij de BIBOB-toetsing van vergunningsaanvragen voor de vestiging van horecabedrijven, speelhallen en seksinrichtingen. Daarnaast wisselen het RIEC ON en de gemeenten informatie uit over criminele activiteiten binnen gemeenten. Voor de uitwisseling van informatie tussen gemeenten in het kader van BIBOB-onderzoeken legt de RIEC ON een databank aan om te voorkomen dat criminelen na afwijzing van een vergunningsaanvraag in de ene gemeente vervolgens proberen in een andere gemeente een vergunning te verkrijgen. Het RIEC ON ondersteunt gemeenten ook bij integrale handhavingsacties met mogelijk strafrechtelijke aspecten.

Financiering RIEC ON

De totale begroting van het RlEC ON bedraagt € 1.470.000,-. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt jaarlijks € 735.000,- bij. De deelnemende gemeenten dragen samen

€ 400.000,- per jaar bij. De kosten voor de gemeente Winterwijk bedragen € 4.350,- per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op een bijdrage van € 0,15 per inwoner.

Oprichting Regionale Informatie en Expertisecentra

In het Bestuurlijk Akkoord Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk in 2009 afgesproken dat ook gemeenten zich actief bezighouden met de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Om hieraan uitvoering te geven zijn de Regionale Informatie en Expertise Centra opgericht.

 

Het RIEC ON is in 2009 opgericht door de gemeenten in de politieregio’s Noord- en Oost-Gelderland, Twente en IJsselland, de betreffende politieregio’s, het Openbaar Ministerie bestaande uit de arrondissementsparketten Almelo, Zutphen en Zwolle, de FIOD en de provincies Gelderland en Overijssel. Hiermee is een breed netwerk voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Oost-Nederland ontstaan.