De gemeenteraad van Winterswijk neemt donderdag 28 februari een besluit over het masterplan ‘Participeren naar vermogen’.

 

Gemeenten krijgen er de komende jaren veel nieuwe taken bij op sociaal terrein. Zo treedt op 1 januari 2014 de nieuwe Participatiewet in werking. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de wet Wajong samen. Als gevolg daarvan zal de sociale werkvoorziening zoals we die nu kennen geheel verdwijnen. De financiële tekorten op de uitvoering van Wwb en Wsw zijn nu al aanzienlijk en dwingen de gemeente Winterswijk tot aanpassing van het huidige beleid. Daar komt nog bij dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg en voor een deel van de taken die nu nog vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze taken worden met een flinke korting op het huidige budget naar de gemeenten overgeheveld.

 

Meer taken, minder budget

Gemeenten moeten dus meer taken op sociaal terrein gaan uitvoeren, maar met aanzienlijk minder budget. De acht gemeenten in de Achterhoek ontwikkelen gezamenlijk beleid voor de nieuwe taken in het sociale domein waar alle gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen. Voor het domein werk en inkomen hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gezamenlijk het masterplan ‘Participeren naar vermogen’ opgesteld. Deze gemeenten nemen nu deel in de gemeenschappelijke regeling Hameland en de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). In het masterplan worden de ontwikkelrichtingen voor het domein werk en inkomen verkend, zoals de mogelijke privatisering van de sociale werkvoorziening Hameland, het mogelijk aan private partijen uitbesteden van de reïntegratieactiviteiten van de SDOA, de inrichting van de intake voor werk en scholing en het loopbaanplein en ten slotte het door de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gezamenlijk opzetten van een regiebureau voor het opstellen en bewaken van het beleid.

Startnotitie

Het masterplan is een startnotitie op hoofdlijnen. Over elk van de genoemde onderdelen zal aparte besluitvorming plaatsvinden. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het masterplan ‘Participeren naar vermogen’ vast te stellen als startnotitie waarin de ontwikkelrichting voor het domein werk en inkomen is omschreven. Daarnaast stelt het college de raad voor het bestuur van Hameland opdracht te geven alternatieven voor deze ontwikkelrichting uit te werken en de financiële consequenties van de startnotitie en de alternatieven in kaart te brengen.

 

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar. U kunt de vergaderingen ook live volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).