Het college van burgemeester en wethouders heeft in het kader van de afvalinzameling in de gemeente besloten vaste clusterplaatsen aan te wijzen waar afvalcontainers bij elkaar kunnen worden opgesteld.

Door de invoering van clusterplaatsen wordt het mogelijk om bij de inzameling van afval gebruik te kunnen maken van een zijlader, een inzamelvoertuig waarbij de chauffeur vanuit de wagen door middel van een uitschuifarm twee containers tegelijk kan ledigen. In het buitengebied van Winterswijk wordt huishoudelijk afval al door middel van een zijlader ingezameld. Rova wil nu ook in de bebouwde kom op deze wijze afval gaan inzamelen. Daar waar mogelijk worden clusterplaatsen gecreëerd. In situaties waarbij dit niet mogelijk is, moeten de containers in ieder geval twee aan twee worden aangeboden.

De invoering van clusterplaatsen vindt vanaf 1 juli 2013 plaats. Rova en de gemeente Winterswijk informeren inwoners van te voren over de locaties van de clusterplaatsen en de wijze waarop de containers moeten worden aangeboden. In overleg met de gemeente worden de locaties van de clusterplaatsen bepaald. Bij de bepaling van de clusterplaatsen zorgt Rova ervoor dat de extra loopafstand voor de inwoners minimaal is en de verkeersveiligheid maximaal wordt gewaarborgd. Rova draagt zorg voor het markeren van de clusterplaatsen. In sommige situaties kunnen kleine aanpassingen van trottoir of groenstrook nodig zijn.

Huishoudelijk grondstoffenbeleidsplan

Rova en de gemeente Winterswijk werken aan een ‘Huishoudelijk grondstoffenbeleidsplan gemeente Winterswijk 2013-2017’. In dit plan zijn de uitgangspunten en werkwijze geformuleerd om tot een andere meer duurzame inzamelstructuur van huishoudelijk afval te komen. De uitgangspunten van dit plan zijn op 8 maart 2012 aan de raad gepresenteerd. Om de ambitie uit het grondstoffenbeleidsplan te realiseren tegen verantwoorde kosten, is het wenselijk de afvalinzameling zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Een maatregel die al in veel gemeenten is toegepast, is het aanwijzen van cluster plaatsen waar containers gezamenlijk in lijn worden opgesteld zodat gebruikgemaakt kan worden van een zijlader.