Het college van B&W  heeft dinsdag 18 december besloten om de raad voor te stellen het ontwerp-bestemmingsplan De Rikker fase V-b vast te stellen. Dit maakt de weg vrij voor het bouwen van maximaal 52 woningen.

 

In december 2009 is door Vof De Rikker en de gemeente Winterswijk een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een aantal binnenstedelijke locaties en daarnaast de uitleglocatie de Rikker V-b, gelegen in het plan de Rikker op de hoek van Vredenseweg en Jachthuisweg. Als uitvloeisel van deze intentieovereenkomst heeft Vof De Rikker vanaf maart 2011 actief de woningmarkt benaderd.  Via Het Spinsel hebben zij de belangstelling gepeild voor een kavel/woning in de Rikker V-b om op deze wijze maatwerk te kunnen leveren die gebaseerd is op de reële behoefte.

 

Op basis van de co-creatie met toekomstige bewoners via Het Spinsel,  zijn een viertal woningbouwsegmenten ontwikkeld, te weten:

·          8 huurwoningen via de Woonplaats;

·          rijwoningen voor starters en doorstarters;

·          kavels voor particulier opdrachtgeverschap;

·          3 woningen/kavels voor bijzondere woonvorm in 1 bouwlaag.

 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in de periode 2 oktober tot en met 13 november 2012 ter inzage gelegen. Er zijn 12 zienswijzen over het plan ingediend. De informatieavond op 25 september, gevolgd door vervolggesprekken met buurtbewoners, heeft geleid tot aanpassing van het plan op enkele onderdelen. Achter de woningen aan de Vredenseweg is er nu een groene buffer van circa tien meter tussen de bestaande erfgrenzen en de nieuwe kavels gecreëerd en is de bouwstrook verkort.

Het kruispunt Vredenseweg/Bataafseweg/Jachthuisweg wordt circa 15 meter richting bebouwde kom verplaatst. Hierdoor ontstaat er een overzichtelijke kruising waarbij het fietsverkeer via vrij liggende fietspadaansluitingen afgewerkt kan worden. Dit zal leiden tot een verkeersveiligere afwikkeling van het verkeer ter plaatse.

Het plan wordt gekenmerkt door een forse groenzone welke fungeert als buffer tussen bestaande  en de nieuwe bebouwing, in het kader van waterbeheer een bergende functie heeft  en  tevens dient als zichtlijn op de molen Bataaf.

Het streven is om veel vrijheid te bieden ten aanzien van de beeldkwaliteit van de woningen. Het wordt in de Rikker V-b mogelijk om een moderne, duurzame woning te bouwen met bijbehorende uitstraling, maar ook om een traditioneler vormgegeven woning te bouwen. In plaats van een Beeldkwaliteitsplan is voor de toekomstige koper/bewoner een inspiratieboek ontwikkeld. Dit boek kan een hulpmiddel zijn om een keuzerichting te bepalen.

De planning is dat het bestemmingsplan en het Inspiratieboek door de raad in de raadsvergadering van januari 2013 wordt vastgesteld. Het bouwrijp maken kan dan voorjaar 2013 plaatsvinden met aansluitend de start van de bouw van de eerste woningen.