Woensdag 13 december is bij het jaarcongres in theater De Storm in Winterswijk de vierde Achterhoek Monitor gepresenteerd. De monitor geeft nieuwe inzichten met cijfers en data op het gebied van economie en leven in de regio. De monitor onderschrijft de regionale urgenties zoals vergrijzing en ontgroening en de krapte op de arbeidsmarkt waarop de nieuwe aanvraag voor een Regio Deal Achterhoek is gestoeld. Belangrijke economische doelen die de regio zichzelf stelt in de Achterhoek Visie 2030, komen steeds meer in zicht. Emmeke Gosselink, voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor: “Denk daarbij aan de toename van de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. Dat is goed nieuws, want deelnemen aan het arbeidsproces draagt bij aan zelfredzaamheid. Een positieve ontwikkeling is ook dat steeds meer Achterhoekers in de Achterhoek werken.”

Trends op gebied van bevolkingsgroei, wonen en verduurzaming

De Achterhoek kent een bevolkingsgroei over de gehele breedte van de regio; alle gemeenten tellen meer inwoners in 2022 dan in 2021. Positief is dat 34 procent van de mensen die zich van buiten de regio in de Achterhoek vestigden jonge één- en tweepersoonshuishoudens zijn. En ruim een kwart (28 procent) bestaat uit gezinnen. We zien verder dat steeds meer mensen alleen wonen.

De druk op de woningmarkt is groot, voor koopwoningen neemt die iets af. Kopers kunnen nu kiezen uit gemiddeld 2,7 woningen. Vorig jaar was dit nog 2,2. In de sociale huursector stagneert de doorstroming. Op verduurzaming van woningen scoort de regio wisselend: de Achterhoek heeft relatief veel zonnepanelen, maar de huizen zijn gemiddeld minder duurzaam dan elders. Ook in duurzaam vervoer wordt lager gescoord met minder elektrisch rijden.

Monitor: doorontwikkelen en voorbeeld voor anderenGosselink: ”De Achterhoek bewijst met deze monitor wederom haar kracht in pionieren en hoe ook anderen daarmee gebaat zijn. Een goed voorbeeld is onze arbeidskrachtanalyse die overgenomen is door het Gelrepact en in samenwerking met de provincie nu voor alle Gelderse regio’s is uitgevoerd. En morgen presenteert de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen haar eerste monitor, naar voorbeeld van de Achterhoek.”

De Achterhoek Monitor wordt sinds de geboorte in 2020 steeds verder doorontwikkeld. Zo zijn dit jaar de goederenstromen in beeld gebracht en is er een andere kijk op brede welvaart geïntroduceerd. Henri de Groot, Hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en lid van de SER, lichtte tijdens het congres een nieuw ontwikkeld model “Brede Welvaart als afwegingskader” toe. Met dit model wordt de balans tussen economische, sociale en duurzame ontwikkeling inzichtelijk gemaakt.

Arne van Hout, Directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaf zijn visie op de leefbaarheid en voorzieningen in de Achterhoek, wat nodig is voor een stabiele toekomst en het belang van de monitor: “Deze monitor biedt alle partijen weer voldoende inzichten om beleid te maken dat aansluit op de zorgen die er bij mensen leven en dat uit te voeren. Voor een stabiele toekomst van de Achterhoek is het nodig dat alle betrokken partijen samen werken om de brede welvaart van deze regio te verbeteren.”

Alle uitgebreide data en de jaarpublicatie online inzien kan via: www.achterhoekmonitor.nl.