Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kan iedereen het ontwerp-inpassingplan en het milieueffectrapport inzien voor de RegioExpres: de extra sneltrein tussen Arnhem en de Achterhoek, en hier een mening over geven.

Spoorverdubbeling en aanpassing van stationsHet spoor tussen Didam en Doetinchem De Huet moet worden verdubbeld zodat de extra sneltrein kan rijden. Overwegen moeten veiliger worden gemaakt en de stations Doetinchem De Huet en Wehl krijgen een 2e perron. De provincie zet, samen met alle partners, met de vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan en milieueffectrapport de volgende stap om dit mogelijk te maken. In beide documenten komen allerlei onderwerpen aan bod die onderzocht zijn, zoals het effect op natuur, stikstof, geluid en trillingen. De werkzaamheden vinden plaats in de gemeenten Zevenaar, Doetinchem en Montferland.

Klaas Ruitenberg: gedeputeerde verkeer en vervoer: ‘De RegioExpres is een afspraak uit ons coalitieakkoord. De afgelopen periode hebben we inwoners, bedrijven én gemeenten zo goed mogelijk bij de voorbereidingen betrokken. Nu gaan we echt richting realisatie van deze belangrijke verbetering van de bereikbaarheid van het platteland en de stad.

Betrokkenheid inwoners, bedrijven en gemeentenProvincie, gemeenten en ProRail hebben de afgelopen jaren inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden stap voor stap bij het project betrokken. Zo zijn er aparte avonden geweest over de inrichting van stationsgebied Doetinchem De Huet. Ook was er regelmatig vooroverleg met veel partners en bij de mensen thuis. Veel wensen, opmerkingen en vragen hebben al een plek gekregen in het ontwerp-inpassingsplan en de milieuonderzoeken. Tijdens de zienswijzeperiode komt er inloopavond in Wehl voor iedereen. Via advertenties én de nieuwsbrief die kan rekenen op grote belangstelling maken we dit bekend. Aan de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt ook gevraagd advies over het milieueffectrapport. Dit advies kan, net als de zienswijzen, nog leiden tot aanpassingen van het inpassingsplan.

Milieueffectrapport: geluidDe aanpassingen aan het spoor en de dienstregeling brengen geluid met zich mee. Daarom zijn er drie deelrapporten opgesteld over dit onderwerp. Zowel over het geluid van het spoor, het wegverkeer als laagfrequent geluid. Het effect van de RegioExpres blijkt positief uit de vallen. Er komt weliswaar een extra trein maar doordat er raildempers worden geplaatst wordt ook het geluid van de huidige treinen gedempt.

Milieueffectrapport: trillingenDe treinen rijden sneller. Daardoor nemen de trillingen van het spoor toe. De hinder blijft binnen de vastgestelde normen. Maar het aantal mensen die hinder kunnen ervaren zal toenemen. Om dit te aantal te verminderen wordt er een ondergronds trillingenscherm bij Didam geplaatst.

Milieueffectrapport: stikstofTijdens de bouw kan er iets meer stikstof neerslaan op de Veluwe en Rijntakken. Dat is op te lossen door bouwmaterialen op een andere manier te vervoeren. Als de RegioExpres gaat rijden betekent dit extra ritten met een trein die op diesel rijdt. Dit leidt tot extra uitstoot van stikstofoxide. Deze uitstoot kan verminderen door gebruik te maken van een andere brandstof, HVO. De afkorting HVO staat voor Hydrothreated Vegetable Oil. HVO die in Nederland wordt ingezet bestaat uit de reststoffen van gebruikt frituurvet en dierlijke vetten. Het gebruik van palmolie en sojaolie is per 1 januari 2022 uitgesloten.  Als alle 33 dieseltreinen in Gelderland hierop zouden rijden is het effect zelfs positief voor meerdere natuurgebieden. Een andere mogelijkheid is het aankopen van bedrijven die stikstofuitstoot veroorzaken. Als deze stoppen kan deze ruimte voor de RegioExpres worden benut.

Milieueffect: NatuurVoor het dubbele spoor moeten (vergunningplichtige)ruim 100 bomen worden gekapt en houtopstanden worden gerooid waaronder ook een klein deel oude bosgroeiplaatsen. Daarom is er in het Landschapsplan een voorstel voor herplant opgenomen. Door dit plan wordt dat wat aan natuur of biodiversiteit verloren gaat gecompenseerd en waar mogelijk verbeterd en versterkt. Onder andere op 3 locaties op landgoed Stilliwald is dit voorzien.

RuimtegebruikVoor de komst van de RegoExpres is grond nodig. Deze grond moet ProRail, die het spoor aanlegt, kopen van de huidige eigenaren. Hierover lopen gesprekken. Bij de aankoop van grond streeft de overheid er altijd naar dit te doen in goede overeenstemming met de eigenaar. Als dit helemaal niet lukt, dan is onteigening een mogelijkheid. Uiteindelijk heeft de rechter daarover het laatste woord.

Na de zienswijzeperiode worden alle reacties gebundeld en beantwoord. De volgende stap is het vaststellen van het definitieve inpassingsplan door Provinciale Staten.

KostenDe aanpassingen voor de komst van de RegioExpres bedragen ongeveer 150 miljoen euro. Rijk en provincie betalen allebei de helft.

Ter inzageleggingHet ontwerp-inpassingsplan (inclusief bijlagen, waaronder het milieueffectrapport) is gedurende de periode van terinzagelegging te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Onder nummer NL.IMRO.9925.IPRegioExpres-ont1.

RegioExpresDe RegioExpres is een sneltrein die 1x per uur gaat rijden tussen Arnhem-Doetinchem en daarna doorrijdt als stoptrein naar Winterswijk. Dit levert een tijdswinst op van maximaal 20 minuten voor reizigers van en naar de Achterhoek. Door een slimmere inzet van treinen komen er ook meer zitplaatsen voor de reizigers uit de Liemers. De RegioExpres is een grote wens van de regio én provincie en ook concreet in het coalitieakkoord ‘Gewoon doen’ opgenomen. Samen met ProRail, de vervoerders en betrokken gemeenten werkt de provincie Gelderland we aan dit grootste Gelderse spoortraject om de bereikbaarheid van platteland en stad te verbeteren