De provincies Gelderland en Overijssel willen de vergunningen van afvalverwerker Ter Horst intrekken en lopende vergunningaanvragen weigeren. Daarvoor hebben de provincies nu een ontwerpbesluit vastgesteld. Dat doen de provincies omdat er een groot risico is dat het bedrijf de vergunningen gebruikt voor criminele activiteiten. Het bedrijf en andere belanghebbenden, zoals omwonenden en omliggende bedrijven, hebben nu zes weken de tijd om op dit besluit te reageren. Daarna nemen de provincies een definitief besluit.

 

Het voorlopige besluit komt voort uit eigen onderzoek van de provincies en adviezen van het Landelijk Bureau Bibob. Met de Wet Bibob kunnen overheden voorkomen dat ze ongewild criminele activiteiten mogelijk maken. Uit het onderzoek komt naar voren dat er een ernstig gevaar is dat het bedrijf de vergunningen zal gebruiken voor criminele doeleinden.  Daarbij gaat het vooral om de aansturing van het bedrijf en niet om de medewerkers of de locatie. Voorafgaand aan de voorgenomen besluiten heeft het bedrijf eind vorig jaar al een zienswijze kunnen indienen. De wettelijke procedure schrijft voor dat het dit nu nogmaals mag doen. Vanwege de geheimhoudingsplicht van de Wet Bibob mogen de provincies niet vertellen welke feiten en omstandigheden precies hebben geleid tot het oordeel van het Landelijk Bureau Bibob dat er sprake is van ernstig gevaar.

 

Ter Horst is een afvalverwerker met het hoofdkantoor in de gemeente Oude IJsselstreek (Gelderland) en een nevenvestiging in de gemeente Hof van Twente (Overijssel). De provincies Overijssel en Gelderland zijn bevoegd gezag voor het verlenen van omgevingsvergunningen en voor toezicht en handhaving. Het bedrijf heeft in 2006 in Gelderland een vergunning gekregen voor afvalwerking in Varsseveld. In Overijssel is voor de locatie Goor de vergunning eind 2009 verleend. Voor de hoofdvestiging in Varsseveld geldt dat al lange tijd door provincie Gelderland en Omgevingsdienst Regio Arnhem intensief toezicht wordt gehouden op naleving van de regels en handhaving bij overtredingen. Door bestuurlijke maatregelen te nemen, zoals dwangsommen en extra controles, is de afgelopen jaren geprobeerd het bedrijf op het juiste spoor te krijgen. Het bedrijf heeft aanpassingen gedaan, maar de zorgen over naleven van de regels en daarmee de risico’s voor volksgezondheid vanwege brandgevaar en milieuverontreiniging, blijven.

 

Het bedrijf is de afgelopen jaren verschillende keren in het nieuws geweest, onder andere in publicaties over de rechtszaak waarin leidinggevenden van het bedrijf vorig jaar werden veroordeeld voor milieucriminaliteit en valsheid in geschrifte. Provincie Gelderland en Overijssel willen het plegen van strafbare feiten niet faciliteren. Bovendien hebben de overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde, veilige leefomgeving.

 

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is in het leven geroepen om bestuursorganen te beschermen tegen het (onbewust) faciliteren van witwassen en criminaliteit. Bij een aanvraag voor onder andere omgevingsvergunningen milieu en bouwen, maar ook bij bestaande vergunningen, kunnen bestuursorganen onderzoeken of ze te maken hebben met een integere partij die niet in relatie staat tot strafbare feiten. Daarbij gaat het om de vraag of er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning gebruikt wordt voor het witwassen van geld of voor het plegen van criminele activiteiten.

 

Het Landelijk Bureau Bibob doet op verzoek van bestuursorganen uitgebreid onderzoek en kijkt hierbij onder andere naar strafrechtelijke veroordelingen, politiegegevens, bestuurlijke handhavingsacties en belastingovertredingen. Als er sprake is van een ernstig gevaar, zoals bij dit bedrijf het geval is, kan een bestuursorgaan consequenties verbinden aan de vergunning. Het kijkt altijd eerst of dat ernstige gevaar kan worden weggenomen door het opleggen van voorschriften waar het bedrijf aan moet voldoen om de vergunning te behouden. Als dat niet mogelijk is, kan het bestuursorgaan de vergunning weigeren of intrekken. De provincies Gelderland en Overijssel passen de Wet Bibob onder andere toe bij alle aanvragen van afvalstoffenbedrijven voor een omgevingsvergunning milieu.

Definitief besluit volgt

De voorlopige besluiten om de vergunning in te trekken hebben beide provincies medegedeeld aan het bedrijf. Het bedrijf en eventuele andere belanghebbenden hebben nu 6 weken de tijd om hierop te reageren. Daarna zullen de provincies een definitief besluit nemen. Het voorgenomen besluit heeft dus nog niet direct gevolgen voor het mogen uitvoeren van de afvalverwerkingsactiviteiten van Ter Horst.